Návrh aktualizace záplavového území a aktivní zóny Brno

Pro lepší a účelnější zvládání povodní a omezení ztrát na lidských životech, zdraví a majetku a následné strategické rozhodování o realizaci a rozsahu opatření k ochraně před povodněmi je nezbytné znát rozsah potenciálně ohroženého území, tedy rozsah záplavového území, včetně aktivních zón záplavového území. 

Dle „Strategie ochrany před povodněmi v České republice“, schválené vládním usnesením č. 382 ze dne 19.4. 2000 se počítá, jako se základním a neopominutelným opatřením v ochraně před povodněmi, s omezováním ekonomické aktivity v záplavových území namísto snahy chránit tato území před povodněmi za každou cenu. Základním krokem pro tento postup je vymezení záplavového území a aktivní zóny s rozdílným způsobem možného využití a to zejména s ohledem na ochranu majetku, zdraví a života občanů. 

V současné době je platné pro Brno záplavové území a aktivní zóna Svratky a Svitavy stanovené vodoprávním úřadem Krajským úřadem Jihomoravského kraje dne 29.1.2010, č.j. JMK 142939/2009 a následné aktualizace aktivní zóny v k.ú. Komárov ze dne 30.4.2013, č.j. JMK 141985/2012 a v k.ú. Modřice, Holásky, Chrlice ze dne 16.7.2013, č.j. JMK 36299/2013. 

Aktualizace záplavového území a aktivní zóny je provedena v území k.ú. Komín, Modřice a Chrlice.

V Komíně je upravena aktivní zóna na levém břehu nad silničním mostem ulice Veslařská z důvodu navýšení terénu a následné výstavby dočasné stavby loděnice.

V Modřicích je vyjmuta ze záplavového území ochráněná lokalita CTPark Modřice a opravena aktivní zóna dle podrobného výškového zaměření na pravém břehu Ivanovického potoka pod silnicí Modřice – Chrlice.

Povodí Moravy, s.p. provádí aktualizaci záplavového území a aktivní zóny na základě nových terénních zjištění, provedených protipovodňových opatření a mapových a výškopisných podkladů.

Směrodatné pro vymezení aktivní zóny jsou hloubky vody a rychlosti proudění, doba zaplavení. Plochy mimo zástavbu jsou začleněné do aktivní zóny i z důvodu zachování volného retenčního území podél toku pro transformace povodní. Vymezení aktivní zóny vychází z jednoznačných pravidel, z fyzikálních zákonitostí proudění vody.

Vymezení aktivní zóny je významným regulačním faktorem v procesu územního plánování, protože upozorňuje potenciální investory na rizika při povodních i na nezbytné vyvolané investice na protipovodňová a kompenzační opatření v případě realizace nových staveb v tomto území.

Omezení v aktivní zóně záplavového území:

V aktivní zóně záplavových území se dle § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona č. 254/2001 Sb.,v platném zněnínesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.

V aktivní zóně je dále zakázáno

a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,

b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,

c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,

d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

Mimo aktivní zónu v záplavovém území může vodoprávní úřad stanovit opatřením obecné povahy omezující podmínky. Při změně podmínek je může stejným postupem změnit nebo zrušit. Takto postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena. 

Stanovené záplavové území včetně aktivní zóny je závazným podkladem pro územní plánování v území a musí být zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace – zejména do grafických částí a výkresů řešících limity využití území – v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Stanovené záplavové území včetně aktivní zóny je i výchozím podkladem pro vyjadřovací činnost správce toku.

AZ1, AZ2

Kontakt na zpracovatele záplavového území a aktivních zón:

Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 11, Brno

útvar hydroinformatiky a geodetických informací

Vedoucí útvaru: Ing. Iva Jelínková, tel. 541 637 393, E-mail: jelinkovai@pmo.cz

Zástupce: Ing. Vladislav Gimun, tel: 541 637 272, E-mail: gimun@pmo.cz

publikováno 2. června 2017, 11:18 štítky: záplavová území,