Dunávka zadrží více vody

Rajhradice – Povodí Moravy, s. p. dokončilo na Dunávce u Rajhradic retenční opatření. Došlo tak ke stabilizaci vodního režimu a zlepšení životních podmínek v potoce. Provedené práce na Dunávce obnovily její funkci přirozeného vodního biotopu.

Koryto potoka bylo v úseku mezi dálničním mostem a Rajhradicemi nekapacitní a v oblasti nejčastějšího kolísání hladiny docházelo k tvorbě nátrží a výmolů břehu. Vlivem podemletí docházelo k sesouvání svahů. Kapacita koryta vodního toku byla navíc značně omezena i náletovou vegetací. Dunávka obtížně plnila svou ekologickou i hygienickou funkci.

„Během půlroku jsme v celém řešeném úseku provedli zkapacitnění toku a stabilizovali koryto kamennou zapuštěnou patkou. Současně s tím jsme vytvořili retenční přehrážky, vznikly vodní zdrže a zlepšil se vodní režim. Ve zdržích vznikly vhodné podmínky pro život vodních a s vodou spjatých živočichů, došlo k vytvoření vhodných stanovišť pro rozšíření vodomilné vegetace a mokřadních společenstev,“ popisuje hlavní význam stavební akce generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Obě retenční přehrážky byly zbudovány jako pevné jezy s hraditelnými propustmi. Dotčené ochranné hráze byly v rámci akce dosypány a urovnány, taktéž byla provedena jejich stabilizace kamennou zapuštěnou patkou a opevnění návodních svahů kamenným záhozem. „Před dokončením prací proběhla také výsadba doprovodné zeleně, volená ze stanovištně vhodných druhů dřevin typických pro dané vegetační pásmo a lokalitu, jako jsou např. vrba, javor, dub a olše. Současně s tím jsme také na vytypovaných místech upravili břehy pro přístup zvěře,“ doplňuje Gargulák.

Díky umístění níže položené přehrážky až pod výusť z areálové kanalizace firmy SIAD Czech, spol s.r.o. je zejména v letních suchých měsících jinak nedostatečný přítok z povodí výrazně posílen vypouštěnou vodou z průmyslového areálu. Díky tomuto řešení je zajištěno stálé zvodnění v celé délce předmětného úseku. Výše položená přehrážka má kromě akumulační a retenční i druhotnou funkci a to sedimentační, kdy bude v její zdrži docházet k zadržení spláchnutého materiálu z výše položených zemědělských pozemků. Zdrž níže situované přehrážky a koryto toku tak bude ochráněno před zanášením.

Akci státní podnik zahájil v březnu letošního roku. Realizace opatření probíhala na cca 1,3 km dlouhém úseku. Celá akce trvala 6 měsíců a vyžádala si náklady v hodnotě 16,3 mil. Kč. Akce byla financována z dotačního programu Ministerstva zemědělství 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 16. října 2019, 07:56aktualizováno 16. října 2019, 07:56 štítky: Dunávka, zkapacitnění koryta, retence,