Fosfor z čistíren a rybníků se musíme naučit využívat, jeho zásoby docházejí

Povodí Moravy, s. p. uspořádalo první ročník konference Fosfor – aktuální otázky a řešení, na které se po dva dny problematice fosforu věnovalo 90 předních českých a rakouských odborníků. Jednalo se vůbec o první konferenci v ČR zaměřenou na hospodaření a nakládání s touto klíčovou nerostnou surovinou. Cílem konference bylo upozornit nejen na docházející zásoby fosforu, ale současně nabídnout řešení v podobě možnosti recyklace a znovuvyužití fosforu z pevných odpadů a odpadních vod.

V Evropě byl fosfor zařazen na listinu 20 kritických nerostných surovin a už nyní se začíná projevovat jeho nedostatek. Podle výpočtů bude Země bez fosfátových hnojiv schopná uživit pouze jednu miliardu obyvatel. Spotřeba fosforu roste a společně s tím roste i jeho cena. Navzdory tomuto faktu se s touto surovinou velmi plýtvá. „S klimatickou změnou, dlouhotrvajícím suchem a nedostatkem vody způsobuje velké množství fosforu problémy především nám vodohospodářům. Do řek se fosfor dostává ve velkém množství prostřednictvím odpadních vod z měst i obcí a splachů z uměle hnojených polí. Představuje hlavní živinu pro sinice a jednu z hlavních příčin eutrofizace vody. Pětileté období sucha v České republice výrazně umocnilo nežádoucí účinky fosforu na vodní ekosystémy. Tato situace však přináší i řadu příležitostí,“ vysvětluje ideové pozadí konference generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Evropa není z hlediska vlastních zásob fosforu soběstačná. Rakouští i čeští vědci se na konferenci shodli, že situaci musí řešit šetrným nakládáním se stávajícími nerostnými zásobami fosforu a současně využíváním fosforu, který se dostává do životního prostředí produkcí odpadu a odpadních vod. Tento fosfor, který se hromadí v rybnících, vodních nádržích, kde způsobuje masivní rozvoj sinic, nebo lze zachytit v čistírnách odpadních vod, je možné recyklovat a v rámci cirkulární ekonomiky jím nahrazovat neobnovitelné zdroje fosforu. Současné technologie to umožňují, je však třeba situaci začít řešit. 

Proč by se měl fosfor stát předmětem zájmu?“ ptá se Václav Gargulák a rovnou odpovídá: „Fosfor je klíčová surovina, bez níž se v dnešní době zemědělská produkce neobejde. Jsme na něm tedy závislí, přitom jeho zásoby mizí. Na druhou stranu fosfor způsobuje v oblasti vodního hospodářství řadu problémů. Právě proto jsme se rozhodli uspořádáním této konference zahájit vážnou diskusi o problematice fosforu v České republice. Konferenci hodláme pořádat i v následujících letech a přizvat do debaty všechny, kterých se týká, včetně zástupců státu.

Hlavními tématy byly otázky vztahu fosforu, zemědělského hospodaření a nakládání s potravinami, ale také způsoby efektivnějšího a šetrnějšího nakládání s fosforem s cílem omezit jeho emise. Na různých příkladech byly představeny možnosti recyklace fosforu. Na konferenci vystoupili zástupci univerzit a odborných institucí, jako např. Vienna University of Technology, University of Natural Resources and Life Sciences, European Sustainable Phosphorus Platform, státních podniků Povodí, Akademie věd ČR, České fosforové platformy a dalších.

Konference proběhla ve dnech 14. a 15. května v rámci projektu „Udržitelné hospodaření s fosforem“ kofinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Interreg V-A Rakousko-Česká republika. Projektovým partnerem pro Povodí Moravy, s. p. byl Úřad zemské vlády Dolního Rakouska – Odbor vodohospodářský. V rámci konference vyšel také jedinečný sborník, věnovaný aktuálním otázkám a řešením fosforu.

Sborník v elektronické podobě můžete stáhnout zde.

Program konference „Fosfor – aktuální otázky a řešení“

Ludwig Hermann, ESPP – Recyklace fosforu – pohled na Evropu

Jindřich Duras, Povodí Vltavy, ČFP – Česká fosforová platforma

Jan Foller, ADCHEM – Chemické srážení fosforu, praxe, možnosti, účinnost

Matthias Zessner-Spitzenberg, TU Vienna – Znečištění vod fosforem v Horním Rakousku – původ a účinnost opatření

Dietmar Moser, úřad Dolnorakouské vlády – Fosfor v Dolním Rakousku – čísla, data, fakta

Šárka Václavková, Michal Šyc, ÚCHP AV ČR – Technologické možnosti znovuvyužití fosforu z čistírenských kalů a jejich odraz v české praxi

Matthias Zessner-Spitzenberg, TU Vienna – Recyklace fosforu z čistírenských kalů –
možnosti optimalizovaného managementu fosforu v Rakousku

Jaroslav Záhora, MENDELU – Rozdílná dostupnost fosforu v konvenčně a ekologicky obhospodařovaných orných půdách

Josef Springer, zemědělská komora Dolní Rakousko – Konzervativní řízení příjmu fosforu z pohledu zemědělství

Lenka Prášková, Michaela Smatanová, ÚKZÚZ – Formy, výskyt, koloběh a hodnocení obsahu fosforu v půdách

Jakob Santner, BOKU – Stanovení rozpustnosti fosforu a jeho dostupnosti pro rostliny

v různých druhotných materiálech

Jana Šulcová, Lenka Kröpfelová, ENKI – Rybniční sedimenty a nové možnosti recyklace živin a organických látek v zemědělské krajině – příkladová studie rybník Horusický

Arabel Amann, TU Vienna – Environmentální dopady recyklace fosforu z odpadních vod

Arabel Amann, TU Vienna – Posouzení biologické dostupnosti partikulovaného fosforu v různých složkách životního prostředí

Jiří Jelínek, VAS Brno – Možnosti zvýšené eliminace fosforu, III. st. na ČOV Třebíč

Jan Bursík – Aplikace statkových hnojiv jako cenného zdroje fosforu a s tím spojené možnosti snížení ztrát fosforu na orné půdě

Dušan Kosour, Povodí Moravy – Projekt revitalizace Brněnské nádrže

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 31. května 2019, 11:48 štítky: konference, fosfor,