Povodí Moravy vytváří podél Bečvy tůně a rozšiřuje koryto

Povodí Moravy, s. p. pokračuje v rozsáhlé revitalizaci Bečvy u obcí Černotín a Skalička. Po dokončení prací dojde ke snížení povodňového ohrožení obcí, k revitalizaci krajinného rázu, obnovení chybějících biotopů a zlepšení biodiverzity flory a fauny. Stavební práce probíhají bez zdržení podle naplánovaného harmonogramu.

Druhým rokem Povodí Moravy, s. p. pokračuje v revitalizaci více než tří kilometrů koryta řeky Bečvy. Práce spočívají zejména v modelování širokého a mělkého koryta vodního toku tak, aby mohlo docházet k rozlivům vody. „Oblast Ústí a níže položených obcí je ohrožována už při průtocích tzv. pětileté povodně. Námi navržené úpravy vychází z přirozeného vinutí řeky Bečvy. Kromě protipovodňového účinku tato opatření výrazně zlepší hydromorfologický stav toku i údolní nivy Bečvy. Úpravou dojde ke zlepšení hydraulických podmínek při chodu ledů v toku a tedy k dalšímu snížení povodňového ohrožení obcí. Dalším významným efektem bude posílení místního ekosystému,“ vysvětluje význam opatření generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Samotné posílení ekosystému bude spočívat především v rozšíření pestrosti vodních biotopů. 

Po roce mají vodohospodáři hotovou více než polovinu prací. I přes nepříznivou epidemickou situaci a komplikované hydrologické podmínky v loňském roce, během kterého postihlo Bečvu několik povodní, probíhají práce bez zpoždění. Celková délka revitalizovaného koryta je 3,4 km. „Stávající koryto rozšiřujeme z cca 30 metrů na 50 až 70 metrů, navazující část pozemků snižujeme na úroveň relativně často zaplavované sekundární nivy. Námi navržené úpravy umožní samovolné vytlačení ledů z koryta a omezení ledových nápěchů a zátaras, kterým v této lokalitě pravidelně dochází na konci zimy,“ popisuje investiční ředitel Povodí Moravy, s. p. Tomáš Bělaška. V rámci opatření vzniknou také dvě mělké neprůtočné tůně sloužící jako lokální biotop. Do konce letošního roku dokončí stavební firma pro Povodí Moravy zemní práce tak, aby na ně mohlo navázat výsadbou dřevin. Ta bude poměrně masivní a bude se týkat celého revitalizovaného úseku.

Tvarové řešení vychází z přirozeného větvení řeky Bečvy a i po dokončení stavebních prací zůstane tok otevřen pro další samovolný přirozený vývoj. Realizační náklady představují 318 mil. Kč. Financováni zajistí Evropský fond pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Práce včetně výsadby potrvají do dubna 2022. 

V současné době je již také vydáno stavební povolení pro obnovu říčního ramene Bečvy pod obcí Ústí. Povodí Moravy, s. p. tak pokračuje v programu ozdravování krajiny. Ten spočívá v revitalizaci vodních toků, přípravě přírodě blízkých protipovodňových opatření a zajišťování migrace vodních živočichů. Příkladem jsou úspěšně dokončené projekty, jako je např. napojení odstavených ramen Dyje u Břeclavi, renaturace Moravy u Štěpánova, revitalizace Trkmanky, Baštýnského a Knínického potoka. „Velmi mě těší, že si společnost začíná všímat našich projektů, v rámci kterých řekám vracíme původní charakter. Realizujeme přírodě blízká opatření a revitalizujeme řeky v povodí Moravy v místech, kde jsou taková řešení možná. Aby měly podobné přírodě blízké úpravy smysl, musí být součástí komplexu opatření a musí být prováděny v souladu s opatřeními pro posílení vodních zdrojů. Je proto důležité mít na paměti, že revitalizace vodních toků a přírodě blízká opatření nenahradí funkci vodních nádrží a vodní nádrže nenahradí funkci přírodě blízkých opatření a revitalizací. Každé z nich má svoji nezastupitelnou úlohu a musí se v době klimatické změny vzájemně doplňovat a navazovat na sebe,“ dodává Gargulák. Za revitalizační a renaturační projekty obdrželo Povodí Moravy, s. p. za poslední rok několik významných ocenění, jako je cena Agentury ochrany přírody a krajiny, ocenění nadace Partnerství v soutěži Adapterra Awards 2020 či Cena Olomouckého kraje za životní prostředí.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 16. března 2021, 09:13aktualizováno 2. května 2022, 14:12 štítky: revitalizace, revitalizační opatření, Bečva, Černotín, Skalička,