Povodí Moravy připravilo Baťův kanál na hlavní plavební sezónu

Šest měsíců mělo povodí Moravy na přípravu Baťova kanálu na hlavní plavební sezónu. Za tuto dobu byly dokončeny opravy Baťova kanálu v úseku Veselí nad Moravou – Vnorovy, proběhla pravidelná kontrola a údržba plavební hloubky, vyčištění a seřízení plavebních komor, výstavba servisních stání pro služební plavidla a zahájení výstavby nového přístaviště u Starého Města. V úterý začali vodohospodáři opravený úsek opět napouštět.

Se vzrůstajícím lodním provozem v říčních či kanálových úsecích je nutné věnovat stále více pozornosti a také finančních prostředků na údržbu či obnovu této vodní cesty. Aby nedocházelo k omezování provozu, je nutno většinu oprav provádět mimo dobu, kdy probíhá hlavní turistická plavební sezóna, což značně komplikuje provádění prací a prodlužuje termíny realizací jednotlivých oprav či staveb. „Ukončením hlavní plavební sezóny 2020 tak byla ihned zahájena příprava na bezproblémové zahájení letošní hlavní plavební sezóny. I v tak krátkém a stavebně nepříznivém období se povedlo realizovat řadu významnějších i drobných akcí. Baťův kanál je tak připravený na tradiční zahájení hlavní plavební sezóny na začátku května,“ říká generální ředitel povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Největší stavební akcí byla oprava opevnění Baťova kanálu u Veselí nad Moravou. Obliba této vodní cesty a rostoucí návštěvnost si vybírá svojí daň. Vysoký provoz vede k poškozování břehového opevnění vlivem abraze, sesouvání břehů, zvětšování nátrží a narušování stability podélných ochranných hrází. „Již před minulou hlavní plavební sezónou jsme zahájili opravu celého úseku mezi Veselím nad Moravou a Vnorovy. Práce probíhaly tak, aby nedocházelo k omezování plavby. Opravy jsme proto rozdělili do více etap. Baťův kanál v tomto úseku získal nové kamenné opevnění, což zvýší plynulost, bezpečnost i komfort plavby. Práce v korytě jsou dokončené a v úterý v poledne jsme mohli začít tuto část kanálu napouštět,“ doplňuje Gargulák. Práce mimo koryto budou probíhat i v průběhu plavební sezóny.

Opravy úseku Baťova kanálu mezi Veselím nad Moravou a Vnorovy Povodí Moravy, s. p. zahájilo v říjnu 2019 a vyžádaly si 53 mil. Kč. Stavba je financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Pro novou plavební sezónu budou rovněž připravena tři nová pevná servisní stání u plavebních komor ve Veselí nad Moravou, Vnorovy I. a Vnorovy II. V současnosti navíc Povodí Moravy, s. p. dokončuje servisní stání v Sudoměřicích a Spytihněvi. Jedná se o servisních stání určené k bezpečnému krátkodobému i dlouhodobému stání nejen pro správce vodního toku, ale i pro složky Integrovaného záchranného systému a Státní plavební správu, zajišťující dozor na vodní cesty a plavbu. Plynule probíhají práce i na novém přístavišti Kunovský les, které umožní krátkodobé a střednědobé stání u Starého Města.

Průběh loňského roku, během kterého postihly naše území povodně v červenci a říjnu vedl k zanesení dolních i horních rejd plavebních komor. „Po povodních došlo k výraznému zanesení rejd plavebních komor Nedakonice, Uherský Ostroh, Veselí nad Moravou, Vnorovy I. a naplavení dvou štěrkových lavic pod plavební komorou Kunovský les. Po místních lokálních povodních na řece Veličce a říčce Radějovce navíc došlo k značnému zanesení plavebního kanálu nánosy na vodohospodářském uzlu ve Strážnici a části toku Radějovka pod soutokem s plavebním kanálem pod plavební komorou Petrov. Tyto sedimenty jsme před startem letošní hlavní plavební sezóny vytěžili a odstranili,“ vysvětluje ředitel místně příslušného závodu Povodí Moravy v Uherském Hradišti Pavel Cenek. 

Těsně před zahájením nové plavební sezóny vodohospodáři vyčistili horní i dolní ohlaví (prostory chodu vzpěrných vrátní a nápustných zařízení) na všech 13 plavebních komorách a provedli údržbu a seřízení technologií plavebních komor.

V podzimních a zimních měsících z počátku letošního roku provedlo Povodí Moravy, s. p. na celém úseku plavební cesty zdravotní probírky doprovodného břehového porostu. Jednalo se především o likvidaci suchých a poškozených stromů, náletových dřevin, křovinového porostu a rákosu z plavební dráhy, hlavně pak likvidaci stromů poškozených polomy. Velkou měrou se na špatném zdravotním stavu doprovodného porostu podepsala také aktivní činnost bobra evropského, kdy obzvlášť nebezpečné pro veřejnost byly okousané či z velké části nakousané vzrostlé stromy.

Povodí Moravy, s. p. je dle zákona číslo 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě správcem vodní cesty Otrokovice – Rohatec (Baťův kanál). V souladu s ustanovením tohoto zákona, provádí Povodí Moravy, s. p., závod Střední Morava v Uherském Hradišti v rámci svých povinností práce na vodní cestě, související s provozem, údržbou, obnovou a modernizací dopravně významné využívané vodní cesty. Jednou z hlavních činností na vodní cestě je udržování bezpečného a provozuschopného stavu vodní cesty a zajišťování provozních funkcí všech zařízení sloužících plavebnímu provozu. Jedná se především o udržování plavebních hloubek v celé šířce plavební dráhy, odstraňování překážek z plavební dráhy, opravu břehového opevnění a značení vodní cesty plavebními znaky.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 26. dubna 2021, 07:43aktualizováno 26. dubna 2021, 07:44