Průtoky jsou nízké, Povodí Moravy vydalo doporučení vodoprávním úřadům

Nejvíce postižená jsou povodí řeky Dyje a Bečvy. Stavy sucha hlásí například Moravská Dyje, Jihlava, Želetavka, Litava a Třebůvka. Povodí Moravy, s. p. vydalo doporučení adresované obcím s rozšířenou působností, aby na základě posouzení situace sucha na svém území provedla příslušná opatření.

V současné době se na většině vodních toků, na území ve správě Povodí Moravy, s. p., vyskytují výrazně podprůměrné průtoky, kdy vodnosti neovlivněných toků se pohybují v povodí Dyje v rozmezí 10 – 40 % měsíčního normálu a v povodí Moravy v rozmezí 8 – 35 % měsíčního normálu. Na mnoha profilech je překročen ukazatel „sucha“, v současnosti se jedná celkem o 18 profilů. Situace na drobných vodních tocích či potocích je ještě nepříznivější, těmito toky protékají extrémně nízké průtoky nebo se voda vyskytuje pouze v tůních nebo nerovnostech ve dně.

„Vzhledem ke stávajícímu suchému období a nepříznivé hydrologické situaci jsme doporučili vodoprávním úřadům zvážit možnost omezit či zakázat obecné nakládání s vodami, popřípadě upravit povolené nakládání s vodami, provádět častější kontrolu dodržování manipulačních řádů rybníků a odběrů povrchových vod. O situaci jsem dnes informoval hejtmany a vodoprávní úřady,“ říká generální ředitel povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Podobné doporučení vydalo Povodí Moravy, s. p. v loňském roce až v půlce července.

I přes významné dlouhodobé poklesy průtoků ve vodních tocích zabezpečují všechny významné nádrže ve správě Povodí Moravy, s. p. své vodohospodářské funkce. „Pod vodními díly jsou dodržovány odtoky stanovené platnými manipulačními řády tak, aby byly zajištěny potřebné průtoky pro zachování biologického života v řekách. Také jsou zajištěny povolené odběry, zejména odběry pitné vody a vody pro závlahy. Efekt vodních nádrží se projevuje už nyní, kdy například v uplynulém týdnu vodní nádrže poskytly na vodárenské účely, na závlahy a pro udržení funkcí vodních toků o 16 mil. m3 vody více, než do nich přiteklo,“ doplňuje Gargulák. Povodí Moravy, s. p. pokračuje v komunikaci s odběrateli povrchové vody, přizpůsobuje odtoky z vodních nádrží aktuálním potřebám obyvatel na pitnou vodu, zemědělců na závlahy a průmyslu a vedle biologických funkcí zajišťuje i hygienické funkce vodních toků pod vodními nádržemi.

Nejvíce dotovanými řekami jsou Dyje, Jihlava, Svratka a Jevišovka.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 14. května 2018, 12:50 štítky: sucho, nádrže, průtoky,