Snižování hladiny řeky Bečvy a bagrování štěrkopísků nad jezem v Přerově

PŘEROV: Na řece Bečvě zahajuje Povodí Moravy, s.p. 19. července každoroční srážku na jezu Přerov. Opět tedy dojde k postupnému vyhrazení jezu a vypuštění vody z celého nadjezí. Srážka trvá pouhý týden – tedy do 26. července, kdy opět vodohospodáři začnou s napouštěním jezové zdrže.

Mezitím provedou kompletní prohlídky jezové konstrukce a nezbytné opravy. V letošním roce mimo jiné také výměnu oleje z hydraulického okruhu. V místě nad jezem bude pracovat těžká technika:

1.) V lokalitě U loděnice bude Povodí Moravy s.p. těžit štěrkopískové nánosy. Je potřeba zvýšit průtočný profil a tím i kapacitu koryta řeky v problematické části vtoku Bečvy do intravilánu Přerova. Jde o preventivní zásah pro přípravu koryta na zimní a jarní ledochody. „Předpokládáme, že takto vytěžíme asi 3 tisíce tun nánosů, které prozatím uložíme na mezideponii, tedy místo k tomu předem určené a konzultované i s ekology“, říká David Fína, ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s.p.).

2.) Souběžně budou v souladu s požadavky ochrany přírody rozhrnuty štěrkopískové nánosy u Tyršova mostu. A to z míst u levého břehu k břehu pravému, kde je štěrkopísku málo a vytvořila se tam tzv. dnová kaverna. Takto zvolená technika prací nezatíží napjatou dopravní situaci v Přerově, protože pracovat se bude výhradně v korytě Bečvy. Přemístěné nánosy pak budou při vyšších průtocích přirozeně transportovány dále po toku až do podjezí jezu Přerov, kde budou znovu sedimentovat. Jde o léty osvědčený systém preventivní ochrany města před jarními ledochody.

Na správné dodržování ekologických zásad bude po dobu celé akce dohlížet biologický dozor. Samotný způsob provádění prací byl mimo jiné projednáván s vládními i nevládními organizacemi ochrany přírody.

publikováno 19. července 2013, 11:06aktualizováno 26. července 2013, 08:24 štítky: srážka jezu, zkapacitnění koryta, Přerov,