Údolí Desné bude chráněno před povodněmi

Obec Rapotín ve spolupráci s obcemi Vikýřovice, Petrov nad Desnou a Povodím Moravy, s. p. připravili společně jeden z největších projektů přírodě blízkých protipovodňových opatření v ČR. Řešená stavba ochrání zástavbu všech tří obcí v záplavovém území řeky Desné v úseku dlouhém 2,6 km a poskytne ochranu až proti padesátileté vodě.

Hlavním účelem akce je realizace protipovodňových opatření po obou březích řeky Desné a to kombinací technických a přírodě blízkých staveb, či terénních úprav. Doprovodným účelem stavby je rozšíření a posílení stávajícího biokoridoru a údolní nivy. Protipovodňová ochrana obcí bude spočívat ve vybudování odlehčovacích revitalizovaných ramen s biotopy, ochranných hrází a zídek, a rozšíření berem koryta Desné. Současně dojde k rekonstrukci pevného jezu, který bude upraven na vakový jez s rybochodem.

„Opatření začíná na stávajícím pevném jezu Červený Dvůr, který bude změněn na pohyblivý – vakový. Dále dojde ke komplexnímu zkapacitnění stávajících nevyhovujících objektů jako jsou mosty a příčné stupně. Podél toku vzniknou ochranné hráze a zdi a to jak v přisazené tak i v odsazené poloze,“ popisuje projekt protipovodňových opatření generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

V záplavových územích v kombinaci s obtokovými rameny vzniknou povodňové parky, které budou přístupné z obou břehů pomocí dřevěných lávek pro pěší i pro cyklisty. Řešený úsek toku dostane novou tvář a samotné okolí řeky bude lépe přístupné jak pro veřejnost tak i pro správce vodního toku.

V současnosti se voda kvůli rovinaté morfologii terénu při dosažení povodňových průtoků rozlévá po obou březích daleko do zástavby, což má za následek výrazné povodňové škody, které měly katastrofické rozměry zejména při povodni v roce 1997. Škody pouze na vodohospodářském majetku a korytě tu i při povodních v letech 2007 a 2010 dosáhly v souhrnu s tokem Hučivé Desné 37,6 milionů korun.

Projekt byl připraven v souladu s koncepcí protipovodňové ochrany na řece Desné, kterou zajistilo Povodí Moravy, s. p. společně se Svazkem obcí údolí Desné. Koncepce dále předpokládá výstavbu dalších etap protipovodňových opatření. V současné době se zpracovává dokumentace pro územní řízení v úseku od jezu Červený Dvůr po most u Jersáka.

Celkové náklady akce budou přibližně 420 mil. Kč. Obec Rapotín je nositelem a investorem projektu a státní podnik Povodí Moravy, obec Vikýřovice a obec Petrov nad Desnou jsou partnery projektu. Akce bude financována z dotace Státního fondu životního prostředí do výše 85% uznatelných nákladů a zbylých 15 % budou financovat obce a Povodí Moravy s.p. Projekt nese oficiální název „Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v úseku ř. km 14,231 – 16,840“, realizace stavebních prací začíná postupně v září 2018, dokončení této etapy protipovodňové ochrany se předpokládá v roce 2021.

 

Další informace:

Ing. Jana Kučerová

útvar vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 317 M+420 702 153 308

publikováno 3. října 2018, 18:19 štítky: protipovodňová ochrana, záplavové území Desné,