Projektový manažer – závod Horní Morava (Olomouc)

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice:

Projektový manažer – závod Horní Morava

Místo výkonu funkce: ZHM se sídlem v Olomouci, U dětského domova 263, útvar TDS a projekce

Termín nástupu: ihned

 • Min. SŠ vzdělání stavebního směru, nejlépe se zaměřením na vodní stavby, popř. vodní hospodářství (VŠ – magisterský studijní program stavebního směru, nejlépe se zaměřením na vodní stavby, popř. vodní hospodářství a krajinné inženýrství + Osvědčení o autorizaci – výhodou)
 • Zkušenost s projekční a inženýrskou činností – výhodou
 • Praxe na pozicích: pracovník samostatně vykonávající technický dozor stavebníka, projektový manažer nebo stavbyvedoucí na vodohospodářských, dopravních nebo jiných inženýrských stavbách – výhodou
 • Velmi dobrá orientace v související oborové legislativě (zák. č. 183/2006 Sb. Stavební zákon a č. 254/2001 Sb. Vodní zákon)
 • Znalost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a zkušenost se zadáváním veřejných zakázek – výhodou
 • Velmi dobré uživatelské znalosti PC především MS Office, MS Project, znalost systému řízení staveb ASPE výhodou
 • Zodpovědnost a schopnost samostatného rozhodování a schopnost řešení mimořádných úkolů a situací pod tlakem
 • Smysl pro přesnost a důslednost
 • Aktivní a tvůrčí přístup
 • Velmi dobré organizační a vyjadřovací schopnosti
 • Umění jednat s lidmi
 • Platné řidičské oprávnění sk. B – aktivní řidič (časté jednodenní služební cesty a řešení pracovních úkolů přímo v terénu)
 • Ochota a schopnost dalšího odborného vzdělávání 

Hlavní charakteristika pracovní činnosti: 

Zabezpečuje komplexní výkon inženýrské činnosti a výkon funkce technického dozoru investora v rámci přípravy, projektování, projednávání a v rámci realizace včetně následného uvedení do užívání svěřených staveb spočívající zejména v těchto činnostech: 

 1. zpracovává nebo zajišťuje zpracování investičních záměrů staveb a studií,
 2. zabezpečuje zpracování všech stupňů projektové dokumentace včetně všech potřebných dokladů a podkladů,
 3. zpracovává nebo zabezpečuje zpracování a předání zadávací dokumentace a dalších podkladů potřebných pro zadávací řízení staveb,
 4. zabezpečuje komplexní výkon inženýrské činnosti v rámci přípravy a realizace svěřených staveb (vydání potřebných oprávnění k provádění staveb dle platné legislativy včetně jejich uložení a evidence),
 5. je pověřen vedením realizace svěřených akcí, zodpovídá za zdárný průběh a dokončení svěřených akcí,
 6. kontroluje provádění prací v souladu s projektovou dokumentací, v souladu s uzavřenými smlouvami a v souladu s veškerými oprávněními k provedení stavby,
 7. kontroluje dodržování technologických postupů všech prací dle závazných nebo doporučených technických norem,
 8. kontroluje dodržování nákladů stavby,
 9. zajišťuje vydání povolení k užívání stavby, kolaudačního souhlasu,
 10. zajišťuje zařazení dokončené stavby do majetkové evidence,
 11. poskytuje součinnost při kontrole staveb v záruční době včetně projednávání případných reklamací,
 12. plní další úkoly podle pokynů nadřízeného vedoucího v rámci vymezeného okruhu činností.

V průběhu stavby plně respektuje ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), novely zákona č.350/2012 Sb., vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, zákona č. 254/2001 Sb. (zákon o vodách) a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, vše v platném znění. Dále respektuje předpisy související s bezpečností práce a ochranou státního majetku a ostatní související platné vnitropodnikové normy. 

Bližší informace: Martin Plachý, vedoucí útvaru TDS a projekce, tel. 725 801 825.

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail magula@pmo.cz do 9. 10. 2022. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely výběrového řízení. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Subjekt údajů (uchazeč) má právo na přístup k osobním údajům ve smyslu § 12 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů, a pokud se domnívá, že správce zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého života či v rozporu se zákonem, může dle § 21 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů požadovat po správci vysvětlení, či aby odstranil vzniklý stav.

publikováno 22. července 2022, 11:24aktualizováno 19. září 2022, 06:43