VD Horní Bečva

Z historie vodního díla Horní Bečva 

Vodní dílo Horní Bečva na Rožnovské Bečvě se nachází nad stejnojmennou obcí v blízkosti ústí Radlického potoka. Pro její stavbu muselo být vykoupeno a zbouráno několik usedlostí. Ve složitých geologických poměrech karpatského flyše bylo vybráno místo, kde je pro přehradu relativně velmi dobré podloží bez větších poruch. 

Na nákladech stavby se podílel stát, země moravskoslezská a obec Horní Bečva. Detailní projekt přehrady zpracovala Stavební správa zemědělskotechnická v Prostřední Bečvě a ten byl schválen ministerstvem zemědělství výnosem ze dne 16. 3. 1932. Výstavba přehrady byla zahájena v roce 1933. V povolení stavby byla podmínka, že stavbou nesmí být přerušený provoz po silnici vedoucí údolím. Před zahájením prací na vlastní hrázi bylo nutné přeložit místní silnici vedoucí po dně údolí na pravý svah nad budoucí nádrž. Do trvalého provozu bylo vodní dílo uvedeno v roce 1947.

Zemní hráz přehrady je sypaná z místních materiálů. Kámen byl těžený v místních kamenolomech, kvalitnější se dovážel z údolí Kněhyně. Hlinitý materiál se těžil na řadě míst v prostoru budoucí nádrže.

Charakteristika vodního díla

Hráz je zemní sypaná, půdorysně v oblouku o poloměru 220 m s návodní a střední částí hráze sypanou z tříděného hlinitého materiálu, který současně tvoří těsnění hráze. Na tuto tříděnou část ze vzdušné strany navazuje část z netříděného materiálu, ukončená kamennou patou. Opevnění návodní strany je tvořeno kamennou rovnaninou a dlažbou. Opevnění vzdušné strany je provedeno odrnováním a osetím.

Výpustné a odběrné zařízení je umístěno v jednom věžovém objektu, v němž je i dolní strojovna spodních výpustí a odtoková komora provozních uzávěrů. Ve zhlaví věže je umístěna horní strojovna s ocelovou nosnou konstrukcí. Horní strojovna, tvořená jednoprostorovým objektem, je přístupná přes lávku z koruny hráze.

Spodní výpusti tvoří dvě potrubí o průměru 1000 mm vedoucí do dolní strojovny provozních rozstřikovacích uzávěrů. Rozstřikovací uzávěry vyúsťují do opancéřované výtokové komory. Ve věžovém objektu je umístěna i malá vodní elektrárna o výkonu cca 16 kW, která využívá menší průtoky vody. Technologické zařízení MVE je instalováno na zvýšené úrovni podlahy dolní strojovny. Pro převádění minimálního předepsaného průtoku slouží potrubí asanační výpusti.

Spodní výpusti, MVE a hospodářská výpusť zaúsťují do odtokové chodby pod tělesem hráze, která je podkovovitého tvaru o šířce 3,0 m a výšce 2,5 m. Chodba je dlouhá 73 m a vyúsťuje do uklidňovací nádrže pod hrází.

Kromě hlavního účelu, jímž je ochrana před povodněmi, zajišťuje vodní dílo odběry povrchové vody z toku pod nádrží a umožňuje zachování minimálního průtoku v toku. Významné je také rekreační využití nádrže, provozování letních sportů a rybářství. V současné době má také energetické využití.

Výstavba přehrady byla zahájena v roce 1933. V povolení stavby byla podmínka, že stavbou nesmí být přerušený provoz po silnici vedoucí údolím. Před zahájením prací na vlastní hrázi bylo nutné přeložit místní silnici vedoucí po dně údolí na pravý svah nad budoucí nádrž. Do trvalého provozu bylo vodní dílo uvedeno v roce 1947.

Zemní hráz přehrady je sypaná z místních materiálů. Kámen byl těžený v místních kamenolomech, kvalitnější se dovážel z údolí Kněhyně. Hlinitý materiál se těžil na řadě míst v prostoru budoucí nádrže. 

Zajímavosti 

Přehrada na Horní Bečvě je druhou nádrží postavenou v povodí řeky Bečvy. Při plánování a schvalování stavby se původně počítalo s tím, že bude jednou z přehrad zásobujících zamýšlený Dunajsko-Oderský průplav vodou.Významným podnětem pro zahájení stavby však byly i ničivé povodně na začátku 20. století.

Základní údaje:

Nádrž:VD Horní Bečva
Tok:Rožnovská Bečva, km 32,10
Správce:Povodí Moravy
Závod:závod Horní Morava
Účel:zajištění MQ, zajištění odběrů na toku pod VD, výroba elektrické energie, protipovodňová ochrana, rekreace, plavba, rybí hospodářství
Uvedení do provozu:1944

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Stálé nadržení:0,037 mil. m³
Hladina stálého nadržení:554,10 m n.m.
Zásobní prostor:0,395 mil. m³
Hladina zásobního prostoru:561,10 m n.m.
Prostor retenční ovladatelný:0,087 mil. m³
Hladina retenčního ovladatelného prostoru:562,10 m n.m.
Prostor retenční neovladatelný:0,145 mil. m³
Hladina retenčního neovladatelného prostoru:563,60 m n.m.
Celkový objem:0,665 mil. m³

Hráz:

Typ hráze:zemní sypaná
Těsnění:návodní hlinité
Kóta koruny:564,60 m n.m.
Šířka koruny:5,00 m
Délka hráze v koruně:250,0 m
Výška hráze nade dnem:13,70 m

Spodní výpusti:

Počet x průměr:2 × 1000  mm
Provozní uzávěr:roztřikovací
Kapacita při max. hladině:2 × 11,3  m³/s

Asanační výpusti:

Počet x průměr:1×200  mm
Kapacita při max. zás. hladině:0,185  m³/s

Bezpečnostní přeliv:

Typ bezpečnostního přelivu:boční, nehrazený
Počet polí x délka přelivu:1 × 30,8  m
Kóta přelivu:562,10  m n.m.
Kapacita při max. hladině:96  m³/s

Elektrárna:

Počet turbín, typ:
Výkon elektrárny:1 × 0,0055, 1 × 0,0093  MW
Hltnost:1 × 0,050, 1 × 0,107  m³/s
Provozovatel:PM, s.p.

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-11-01-094 
Plocha povodí:14,14 km²
Průměrný dlouhodobý roční průtok:0,290 m³/s
Q100 :54,700 m³/s
Q355d:0,022 m³/s

Účinek nádrže:

Neškodný odtok:15,000 m³/s
Minimální odtok:0,030 m³/s

Poloha:

Kraj:Zlínský
Okres:Vsetín
Obec s rozš. působností:Rožnov pod Radhoštěm
Obec:Horní Bečva
Katastr. území:Horní Bečva

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Naposledy aktualizováno:1/2012