VD Hubenov

Vodárenská nádrž na Maršovském potoce patří mezi díla, která byla postavena ve druhé polovině minulého století k zajištění dostatku vody pro Jihlavsko. Účelem je prioritně akumulace vody k zajištění vodárenského odběru pro úpravnu vody Hosov a tím i zásobování krajského města Jihlavy. Stavba probíhala od roku 1968 do roku 1972 nákladem 26 milionů korun. Projektanti umístili nádrž na toku, jehož povodí je většinou zalesněné, bez soustředěné zástavby a průmyslové zátěže. Plocha povodí Maršovského potoka dosahovala 20 kilometrů čtverečních a dlouhodobý průtok činil 150 litrů za vteřinu. Pásma hygienické ochrany byla stanovena v roce 1976. 

Stručný technický popis

Výběr místa hráze je soustředěn do profilu, který se nachází asi půl kilometru nad vyústěním Maršovského potoka do řeky Jihlavy nad železniční tratí z Jihlavy do Kostelce. Devatenáct metrů vysoká hráz byla vybudována v letech 1968 až 1972, zadržuje 3,4 milionu krychlových metrů vody a zatopila plochu 55 hektarů. Sypaná hráz se středním těsnícím jádrem má v koruně šířku 4,5 metru, délku 341 metrů a je v nadmořské výšce 523,58 metru. 

Využití

Vodárenská nádrž zásobuje téměř čtyřicet let blízkou padesátitisícovou Jihlavu a přilehlé okolí. Denně odtud jde přes moderní úpravnu v Hosově 8,5 až 10,5 tisíc kubíků vody. Jen v roce 2010 se z nádrže odebralo 2 882 200 metrů krychlových vody, kterou odběratelům dodává Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Jihlava. Navzdory změnám předpisů, které do značné míry zmírnily režim v pásmech hygienické ochrany a především upravily jejich hranice, nehrozí okolní přírodě bezprostřední devastace člověkem. Pro rekreační účely tato oblast sloužit ani do budoucna nebude. 

a) Retence – protipovodňová ochrana

Za povodňových stavů je voda převáděna pod hráz šachtovým bezpečnostním přelivem o kapacitě 16,8 metrů krychlových za vteřinu. Zhruba v polovině hráze je na návodní straně vybudován sdružený funkční objekt pro vypouštění nádrže, k umožnění odběrů vody a pro převádění povodňových průtoků. K převádění mimořádně velkých povodní pak bude využita přirozená terénní sníženina při levém břehu nádrže.

V roce 2012 projde stavební úpravou drenážní systém a budou připraveny i kabelové trasy pro zapojení snímačů hladiny vody v pozorovacích vrtech a hladinových čidel u měrných přepážek.

b) Výroba elektrické energie

Ne, nejsou zde instalovány turbíny. 

c) Zavlažování 

Vzhledem k akumulaci vody pro vodárenské účely se nevyužívá. 

d) Rybářství

Ne, vodárenská nádrž, ochranné pásmo. 

e) Rekreace

Ne, vodárenská nádrž, ochranné pásmo. 

f) Pitná voda ze zdroje Hubenov se vyrábí v úpravně vody Hosov s kapacitou 240 vteřinových litrů, která prošla v roce 2000 rekonstrukcí a doplněním nových technologií. Obstarává zásobování skupinového vodovodu Jihlava a okolních obcí, s možností dodávky pitné vody do obce Kostelec a dále i do skupinového vodovodu Velký Beranov – Luka nad Jihlavou.

g) Plavba

Ne, vodárenská nádrž, ochranné pásmo.

h) Vodácké akce

Na vodárenské nádrži nejsou povoleny vodácké akce. V roce 2011 zde poprvé v historii uspořádalo Povodí Moravy, s.p. Den otevřených dveří. Zájemci mohli vidět unikátní šachtový bezpečnostní přeliv a zavítat do podzemní komunikační štoly. Přehrada ale zůstane i nadále pro veřejnost tabu, v platnosti bude zákaz vstupu do této lokality i zákaz koupání v nádrži.

Krátká historie

Stavební povolení vydal tehdejší okresní národní výbor v Jihlavě v roce 1966, samotná výstavba pak probíhala v letech 1968 až 1972. Dodavatelem byl Ingstav Brno. Projekt reagoval na nárůst požadavků Jihlavska na zásobování pitnou vodou. Manipulace s vodou je uskutečňována v jednom sdruženém funkčním objektu, který zahrnuje vtokový objekt, šachtový bezpečnostní přeliv kruhového tvaru, komunikační štolou a štolou spodních výpustí. Odběry jsou zde řešeny tak, že lze vodu odebírat ze třech výškových úrovní vtokového objektu podle aktuální potřeby a kvality vody. 

Přírodní zajímavosti

Prověřila se možnost posílit vodnost Maršovského potoka převedením vody ze sousedních povodí. V návaznosti na dokončení stavby se vybudovaly dva přivaděče vody. Jeden z Jedlovského potoka o délce téměř 1,5 kilometru, který může přivádět do nádrže dodatečný průtok až 500 litrůza vteřinu. Druhý je z Jiřínského potoka o délce přes 4 kilometry a kapacitě až 258 litrů za vteřinu. Tímto způsobem se částečně kompenzuje relativně malé povodí vlastního Maršovského potoka. Oba kryté přivaděče jsou takzvané gravitační trubní, Jedlovský je otevřený v délce 610 metrů. 

Ochrana kvality vody

Hubenov byl ukázkou nádrže s velmi pěkným příbřežním litorálem, který však postupem let zmizel a začíná se překlápět do stavu primární produkcí v pelagiálu s vyšším výskytem vodního květu. Kvalita vody se zde proto zhoršuje. Částečně za to může silné rybniční hospodaření na přítoku, kdy se po výlovu Maršovský rybník dlouho napouští, což snižuje přítok do nádrže Hubenov na minimum. Maršovský potok navíc nemá v sušších letech tolik vody, aby pokryl poměrně značnou potřebu nejen krajského města Jihlavy. Pro zlepšení zásobování pitnou vodou se přes léto využívá Jedlovský přivaděč na stejnojmenném potoce. Jiřínský přivaděč je bohužel kvůli špatné kvalitě vody zatím odstaven. 

Ostatní

Kulturní a turistické akce se v rozhodující míře konají v Jihlavě, http://tic.jihlava.cz/ , případně v blízkých větších městech Pelhřimově, http://www.pelhrimovsko.cz/ nebo Humpolci http://infohumpolec.cz/infocentrum/ .

Základní údaje:

Nádrž:VD Hubenov
Tok:Maršovský potok, km 0,62
Správce:Povodí Moravy
Závod:závod Dyje
Účel:zajištění MQ, vodárenský odběr
Uvedení do provozu:1972

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Stálé nadržení:0,670 mil. m³
Hladina stálého nadržení:514,88 m n.m.
Zásobní prostor:2,395 mil. m³
Hladina zásobního prostoru:522,08 m n.m.
Prostor retenční neovladatelný:0,320 mil. m³
Hladina retenčního neovladatelného prostoru:522,68 m n.m.
Celkový objem:3,385 mil. m³

Hráz:

Typ hráze:sypaná
Těsnění:střední zemní jádro
Kóta koruny:523,58 m n.m.
Šířka koruny:4,50 m
Délka hráze v koruně:341,0 m
Výška hráze nade dnem:19,00 m

Spodní výpusti:

Počet x průměr:2 × 600  mm
Provozní uzávěr:rozstřikovací
Kapacita při max. hladině:2 × 3,6  m³/s

Asanační výpusti:

Počet x průměr:1 × 150  mm
Kapacita při max. zás. hladině:0,24  m³/s

Bezpečnostní přeliv:

Typ bezpečnostního přelivu:šachtový
Počet polí x délka přelivu:1 × 20,1  m
Kóta přelivu:522,08  m n.m.
Kapacita při max. hladině:16,8  m³/s

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-16-01-028 
Plocha povodí:19,93 km²
Průměrný dlouhodobý roční průtok:0,134 m³/s
Q100 :23,000 m³/s
Q355d:0,023 m³/s

Účinek nádrže:

Neškodný odtok:7,000 m³/s
Minimální odtok:0,013 m³/s

Poloha:

Kraj:Vysočina
Okres:Jihlava
Obec s rozš. působností:Jihlava
Obec:Hubenov
Katastr. území:Hubenov

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Poznámka:Povolení k nakládání s vodami stavby II vydal VHEZL ONV Jihlava pod č.j. Vod. 740/70-Dv.
Naposledy aktualizováno:1/2012