VD Ludkovice

Vodárenská nádrž Ludkovice na Ludkovickém potoce se nachází nad stejnojmennou obcí a je jednou z nejmenších nádrží v celém povodí Moravy. Nádrž byla vybudována v 60. letech minulého století, kdy se hledaly nové zdroje vody pro pokrytí potřeby vody regionu Luhačovice a okolí. Protože nádrž měla sloužit vodárenským účelům, byl pro její výstavbu vybrán potok, jehož povodí je většinou zalesněné a bez soustředěné zástavby.

Z historie

Rozhodnutí o povolení stavby vydal Okresní národní výbor v Gottwaldově (dnešní Zlín) v prosinci 1962. Výstavba probíhala v letech 1965-68 podle projektové dokumentace. Zkušební provoz probíhal relativně dlouho, až do roku 1975, kdy bylo dílo uvedeno do trvalého provozu.

Hlavním účelem vodního díla je zajistit dostatek vody pro skupinový vodovod Luhačovice a zajistit minimální průtok v toku pod hrází. Pro udržení dostatečné jakosti tohoto zdroje povrchové vody byla v povodí nádrže stanovena ochranná pásma vodního zdroje. Veškerá manipulace s vodou na vodním díle se děje pomocí jediného sdruženého funkčního objektu u pravého břehu hráze, který slouží k odběrům vody, k vypouštění vody z nádrže a k převádění povodní přes bezpečnostní přeliv.

Jelikož hlavním účelem vodního díla je zajistit odběry vody, jsou ve třech výškových úrovních ve sdruženém funkčním objektu umístěny vodárenské odběry, kterými lze podle okamžité jakosti vody v nádrži přizpůsobit úroveň odebírané vody. Potrubí mají průměr 300 mm a jsou uzavíratelná šoupátkovými uzávěry. Spojená potrubí odvádí odebranou vodu do úpravny vody, nacházející se na okraji obce Ludkovice. K vypouštění vody slouží spodní výpusti o průměru 600 mm.

Charakteristika hráze

Hráz byla vybudována jako zemní sypaná z místních hlinitých štěrků. Těsnění hráze zajišťuje jílovitá vrstva na návodní straně, krytá dvojvrstvým filtrem a kamenným pohozem. Sklon návodního svahu je 1 : 3,5, vzdušní svah je strmější. Jílovité těsnění na návodní straně je zavázáno až do vrstev jílovců a pískovců v podloží, kde byla také provedena injekční clona do hloubky asi 35 m.

Hráz je přímá, délky 181 m a výšky přes 15 m nade dnem údolí. Na koruně hráze je obvyklá obslužná komunikace na návodní straně betonová zídka sloužící jako zábradlí a současně jako vlnolam.

Technické zajímavosti

Veškerá manipulace s vodou na vodním díle se děje pomocí jediného sdruženého funkčního objektu u pravého břehu hráze, který slouží k odběrům vody, k vypouštění vody z nádrže a k převádění povodní přes bezpečnostní přeliv.

Jelikož hlavním účelem vodního díla je zajistit odběry vody, jsou ve třech výškových úrovních ve sdruženém funkčním objektu umístěny vodárenské odběry, kterými lze podle okamžité jakosti vody v nádrži přizpůsobit úroveň odebírané vody. Potrubí mají průměr 300 mm a jsou uzavíratelná šoupátkovými uzávěry. Spojená potrubí odvádí odebranou vodu do úpravny vody, nacházející se na okraji obce Ludkovice.

K vypouštění vody slouží spodní výpusti o průměru 600 mm s celkovou kapacitou cca 7 m³/s. Na potrubí spodních výpustí je napojeno samostatné potrubí o průměru 200 mm pro asanační průtok. Uzávěry spodních výpustí se ovládají z ovládacího panelu v horní části sdruženého funkčního objektu nebo přímo ze strojovny sdruženého funkčního objektu.

Funkční objekt má zajímavý půlkruhový přeliv s půdorysným poloměrem 5 m, kterým za povodní přepadá voda do spadiště a je odváděna skluzem do odpadní štoly dlouhé téměř 39 m a dále do vývaru pod hráz. Bezpečnostní přeliv může při maximální hladině převést celkový průtok cca 47 m³/s.

Základní údaje:

Nádrž:VD Ludkovice
Tok:Ludkovický potok, km 6,25
Správce:Povodí Moravy
Závod:závod Střední Morava
Účel:zajištění MQ, vodárenský odběr , odběr pro požární nádrž a koupaliště
Uvedení do provozu:1968

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Stálé nadržení:0,085 mil. m³
Hladina stálého nadržení:277,05 m n.m.
Zásobní prostor:0,498 mil. m³
Hladina zásobního prostoru:284,15 m n.m.
Prostor retenční neovladatelný:0,107 mil. m³
Hladina retenčního neovladatelného prostoru:285,05 m n.m.
Celkový objem:0,690 mil. m³

Hráz:

Typ hráze:sypaná z pískovce a hlinitoštěrkového materiálu
Těsnění:návodní jílové
Kóta koruny:285,55 m n.m.
Šířka koruny:4,72 m
Délka hráze v koruně:181,2 m
Výška hráze nade dnem:15,15 m

Spodní výpusti:

Počet x průměr:2 × 600  mm
Provozní uzávěr:šoupátko
Kapacita při max. hladině:2 × 3,53  m³/s

Asanační výpusti:

Počet x průměr:1 × 200  mm
Kapacita při max. zás. hladině:0,247  m³/s

Bezpečnostní přeliv:

Typ bezpečnostního přelivu:šachtový, nehrazený
Počet polí x délka přelivu:1 × 22,23  m
Kóta přelivu:284,15  m n.m.
Kapacita při max. hladině:45,6  m³/s

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-13-01-106 
Plocha povodí:13,02 km²
Průměrný dlouhodobý roční průtok:0,093 m³/s
Q100 :42,000 m³/s
Q355d:0,005 m³/s

Účinek nádrže:

Neškodný odtok:6,700 m³/s

Poloha:

Kraj:Zlínský
Okres:Zlín
Obec s rozš. působností:Luhačovice
Obec:Ludkovice
Katastr. území:Ludkovice

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Naposledy aktualizováno:2/2021