VD Luhačovice

Vodní dílo Luhačovice na Luhačovickém potoce je jednou z nejstarších přehrad v povodí řeky Moravy. Potok leží v povodí Olšavy a v úseku od pramene do lázeňského města, dlouhého něco přes 10 kilometrů, přibírá několik drobných toků bystřinného charakteru. I když je povodí potoka značně zalesněné, vyznačují se místní povodně rychlým odtokem. To bylo také impulsem k úvahám o výstavbě nádrže u obce Pozlovice. Projekt zpracoval zemský stavební úřad v Brně a dodavatelem byla stavební firma ing. Vendelína Dvořáka z Pardubic. Povodí nad touto nádrží se rozkládá na ploše téměř 45 km2 a dlouhodobý průměrný průtok dosahuje zhruba 0,3 m3za vteřinu. Vzhledem ke každoročnímu masivnímu výskytu sinic přistoupil správce nádrže k jejímu čištění a těžbě sedimentů, bohatých na živiny. Těžba byla zahájena 18. listopadu 2010 a znovunapuštění nádrže se plánuje v roce 2012. Zhotovitelem je OHL ŽS, a.s., celková cena díla je 125 miliónů korun bez DPH a akci financuje Ministerstvo zemědělství ČR a Povodí Moravy.

Stručný technický popis

Hráz byla vybudována jako homogenní zemní s jílovým návodním těsněním, sypaná ze svahových hlín těžených na levé straně údolí. Sypala se po vrstvách, hutněných za mírného kropení těžkými litinovými válci. Nádrž, jejíž celkový objem přesahuje 2,7 milionu mvody a zatopená plocha dosahuje 40 hektarů, byla poprvé napuštěna v roce 1930. Hráz je 17,5 metru vysoká a je založena na náplavových hlínách a na jílovitých břidlicích a pískovcích. Na šest metrů široké koruně, která je dlouhá 240 metrů, vede účelová komunikace a zeď, tvořící zábradlí a současně také vlnolam. Výpustné zařízení je umístěno ve 28 metrů vysoké vtokové věži kruhového půdorysu z kamenného zdiva, umístěné u hráze v blízkosti levého břehu.

Využití

Hlavním účelem vodního díla je především ochrana před povodněmi, dále zachování minimálního průtoku v toku pod hrází či odběry povrchové vody pro Luhačovice. Významné je také rekreační využití nádrže, provozování vodních sportů, rybářství a výroba elektrické energie v malé vodní elektrárně. V okolí se nachází řada rekreačních objektů a několik hotelů. Podél nádrže, která je z centra lázeňského města snadno přístupná pěšky, vede silnice z Luhačovic do Vizovic. Vzhledem k vysokému přísunu živin na přítoku měla nádrž každým rokem problémy s masivním výskytem sinic a následnými zákazy koupání. Projekt čištění počítá s odtěžením asi 295 tisíc m3 zasaženého sedimentu a zpětným napuštěním v roce 2012.

Retence – protipovodňová ochrana

Pro převádění povodňových průtoků slouží boční nehrazený bezpečnostní přeliv s délkou přelivné hrany téměř 50 metrů a s kapacitou 125 m3 za vteřinu. s přelivnou hranou dlouhou 26,6 metru, který je při maximální hladině schopen převést až 50 m3za vteřinu. Od přelivu je voda odváděna sedmnáct metrů širokým obdélníkovým kamenným korytem s kaskádami ze 16 stupňů. Při povodní v roce 1997 se díky objemu nádrže podařilo snížit kulminaci povodňového průtoku z 60 mza vteřinu na zhruba 19 m3. Obdobně v polovině srpna 2011 byl na Luhačovicku byl dosažen třetí stupeň povodňové aktivity a prázdná vodní nádrž se tak v krátké době zaplnila vodou. Přítok byl předběžně vyhodnocen na asi 70 m3/s, což je více než padesátiletá voda a tento přítok byl nádrží transformován na 11 m3/s.

Výroba elektrické energie

Na podzim roku 1967 byla nádrž na dva měsíce zcela vypuštěna a prováděly se terénní úpravy a zpevnění břehů. Dodatečně se zde také instalovalo rozmrazovací zařízení k zabránění tvorby ledu kolem vtokové věže a v roce 1991 také malá vodní elektrárna s turbínou typu Banki. Ta má výkon až 27 kW a hltnost až 285 litrů za vteřinu. V současné době je nádrž vypuštěná, dokončuje se těžba sedimentů, zpět se má naplnit v roce 2012.

Zavlažování

Nevyužívá se.

Rybářství

Ano, místní Rybářský svaz luhačovického zálesí http://www.rybari-luhacovice.cz/ V současné době je nádrž vypuštěná, dokončuje se těžba sedimentů, zpět se má naplnit v roce 2012.

Rekreace

Ano, vyhledávané místo k rekreačním účelům, koupání, půjčování loděk, vodní sporty a rybaření. V současné době je nádrž vypuštěná, dokončuje se těžba sedimentů, zpět se má naplnit v roce 2012.

Odběr pitné vody

Ne.

Plavba

Ano, zákaz plavby se spalovacím motorem. Konkrétní informace podává Státní plavební správa http://www.spspraha.cz/, která je úřadem státní správy a státního dozoru ve vnitrozemské plavbě. V současné době je nádrž vypuštěná, dokončuje se těžba sedimentů, zpět se má naplnit v roce 2012.

Vodácké akce

Nejsou hlášeny. V současné době je nádrž vypuštěná, dokončuje se těžba sedimentů, zpět se má naplnit v roce 2012.

Krátká historie

Luhačovická přehrada patří k nejstarším v celém povodí řeky Moravy. Impulsem k její výstavbě byla velká povodeň v roce 1910, při níž bylo zaplaveno údolí Luhačovického potoka a voda zanechala značné škody. Místo pro stavbu bylo vybráno u obce Pozlovice, kde dosahuje dlouhodobý průměrný průtok asi 0,3 m3za vteřinu. Výstavba byla zahájena již v roce 1913, práce však přerušila I. světová válka a pokračovalo se až roku 1922. Údolní nádrž byla poprvé napuštěna a do trvalého provozu uvedena na jaře roku 1930. V současné době je nádrž vypuštěná, dokončuje se těžba sedimentů, zpět se má naplnit v roce 2012.

Přírodní zajímavosti

Luhačovické Zálesí zasahuje svou východní částí na území CHKO a BR Bílé Karpaty, na severovýchodě do přírodního parku Vizovické vrchy a na severu se dotýká přírodního parku Želechovické paseky. Na jeho území se nachází řada zajímavých menších chráněných území, například přírodní památky Uhliska a Čertův kámen. Na území komplexu vlhkých luk Uhliska byl zjištěný výskyt bezmála 150 druhů vyšších rostlin, žijí zde vzácné druhy motýlů a obojživelníků. Zajímavý je rovněž Čertův kámen. Tato geologická památka byla kdysi součástí malé pevnosti a z tohoto období se na ní dochovaly viditelné stopy.

Bližší informace http://www.slovacko.cz/lokalita/6480/cms/12518/

Ochrana kvality vody

Kvalita vody v této nádrži a jejích přítocích byla sledována v profilech Luhačovický potok nad a pod nádrží. Na vlastní nádrži se provádí měření na vertikále u hráze. Nejhorším ze základních ukazatelů je celkový fosfor; důvodem je velmi nízká vodnost toku a přítomnost nečištěných odpadních vod s velmi malým poměrem naředění. Nádrž zpravidla odpovídala hypertrofii se zhoršením biologické kvality vody, což se mimo jiné projevovalo intenzivním sinicovým vodním květem. V současné době je nádrž vypuštěná, dokončuje se těžba sedimentů, zpět se má naplnit v roce 2012.

Ostatní

Kulturní a turistické akce se konají v lázeňském městě Luhačovice http://www.luhacovice.cz/ Další tipy zejména v krajském městě Zlíně http://www.zlin.eu/

Ubytování v okolí: http://ubytovani.luhacovice.com/

Základní údaje:

Nádrž:VD Luhačovice
Tok:Luhačovický potok, km 14,40
Správce:Povodí Moravy
Závod:závod Střední Morava
Účel:zajištění MQ, zajištění odběru na toku pod VD, výroba elektrické energie, protipovodňová ochrana, rekreace, sportovní rybářství
Uvedení do provozu:1930

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Stálé nadržení:0,257 mil. m³
Hladina stálého nadržení:275,00 m n.m.
Zásobní prostor:0,883 mil. m³
Hladina zásobního prostoru:279,75 m n.m.
Prostor retenční ovladatelný:1,049 mil. m³
Hladina retenčního ovladatelného prostoru:283,27 m n.m.
Prostor retenční neovladatelný:0,544 mil. m³
Hladina retenčního neovladatelného prostoru:284,70 m n.m.
Celkový objem:2,734 mil. m³

Hráz:

Typ hráze:zemní sypaná
Těsnění:návodní jílové těsnění
Kóta koruny:286,47 m n.m.
Šířka koruny:6,00 m
Délka hráze v koruně:240,0 m
Výška hráze nade dnem:17,47 m

Spodní výpusti:

Počet x průměr:2 × 1000  mm
Provozní uzávěr:klínové šoupátko
Kapacita při max. hladině:2 × 11,10  m³/s

Asanační výpusti:

Počet x průměr:1 × 375  mm
Kapacita při max. zás. hladině:0,89  m³/s

Bezpečnostní přeliv:

Typ bezpečnostního přelivu:boční, nehrazený
Počet polí x délka přelivu:1 × 49,4  m
Kóta přelivu:283,27  m n.m.
Kapacita při max. hladině:125  m³/s

Elektrárna:

Počet turbín, typ:1 × Banki
Výkon elektrárny:0,015 - 0,027  MW
Hltnost:0,058 - 0,380  m³/s
Provozovatel:Povodí Moravy, s.p.

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-13-01-103 
Plocha povodí:44,87 km²
Průměrný dlouhodobý roční průtok:0,307 m³/s
Q100 :89,500 m³/s
Q355d:0,027 m³/s

Účinek nádrže:

Neškodný odtok:10,000 m³/s
Minimální odtok:0,040 m³/s

Poloha:

Kraj:Zlínský
Okres:Zlín
Obec s rozš. působností:Luhačovice
Obec:Luhačovice
Katastr. území:Pozlovice

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Naposledy aktualizováno:3/2017