VD Nová Říše

Vodárenská nádrž Nová Říše na Olšanském potoce se nachází asi 5 km nad soutokem s Vápovkou. Protože nádrž měla sloužit vodárenským účelům, byl pro její výstavbu vybrán potok, jehož povodí je většinou zalesněné a bez soustředěné zástavby. S všeobecným rozvojem ve druhé polovině 20. století vzrostly také požadavky na zásobování vodou jednak pro průmysl a jednak pro obyvatelstvo. Proto se hledaly nové zdroje povrchové vody. Zajištění dostatečného zdroje pro vodárenskou skupinu Telč, Třešť a Jihlava měla zajistit nově vybudovaná vodárenská nádrž Nová Říše.

Hlavním účelem vodního díla je zajištění odběru pro úpravnu vody Nová Říše pro skupinový vodovod Třešť – Telč a zajištění minimálního průtoku v toku pod hrází. Pro udržení dostatečné jakosti tohoto zdroje povrchové vody byla v povodí nádrže stanovena ochranná pásma vodního zdroje.

Z historie

Projektový úkol byl vytvořen v roce 1971 a projektová dokumentace byla zpracována o tři roky později. Stavba byla povolena Okresním národním výborem v Jihlavě v roce 1976 a s výstavbou se započalo v únoru 1979. Stavba byla dokončena v roce 1984.

Veškerá manipulace s vodou na vodním díle se děje ve 27 m vysokém sdruženém funkčním objektu u pravého břehu hráze, který slouží k vypouštění vody z nádrže, zajišťování odběrů vody a převádění povodňových průtoků. Na sdruženém objektu je umístěna strojovna, z níž se provádí manipulace. Přístup do objektu je po 16 m dlouhé ocelové lávce z koruny hráze.

Charakteristika hráze

Hráz je kamenitá sypaná se středním hlinitým těsnícím jádrem. Šířka těsnícího jádra pod korunou je 4,0 m a zavázání do podloží je řešeno betonovým injekčním bločkem šířky 5,0 m založeným do skalního podloží. Podloží hráze je v ose utěsněno jednořadou injekční clonou. Materiálem návodního i vzdušního svahu je rulová kamenná sypanina. Na styku mezi těsnící části a svahem jsou přechodové filtry. Vzdušná pata hráze je doplněna přitěžujícím materiálem.

Na koruně hráze o šířce 5,0 m je zřízena vozovka, která navazuje na pravém břehu na příjezdnou komunikaci a na levém břehu je ukončena obratištěm. Komunikace slouží výhradně pro potřeby správce vodního díla. Na návodní straně je betonová zídka sloužící jako vlnolam.

Technické zajímavosti

Jelikož hlavním účelem vodního je zajistit odběry vody, jsou ve dvou výškových úrovních umístěny vodárenské odběry, kterými lze podle okamžité jakosti vody v nádrži přizpůsobit úroveň odebírané vody. Potrubí vodárenského odběru je vedeno odpadní štolou na pravé straně pod stropem a před koncem štoly odbočuje do šachty, kde je napojeno na přívodní potrubí vody do úpravny vody.

Spodní výpusti tvoří dvě potrubí o průměru 400 mm umístěné ve spodní části sdruženého objektu. Potrubí spodních výpustí ústí do spodní části šachtového přepadu a pokračuje odpadní štolou o volné hladině. Uzávěry spodních výpustí tvoří tabule s těsněním proti vodě a jako provozní regulační uzávěry slouží 2 šoupátka.

K hlavnímu potrubí výpusti je připojeno potrubí asanačního průtoku o průměru 150 mm, které je vyvedeno do odpadní štoly, kde voda odtéká kanálkem spolu s průsakovou vodou. K převádění povodňových průtoků slouží šachtový bezpečnostní přeliv umístěný na bocích věže. Šachta od přelivu je hluboká 17,6 m. Voda přepadá do šachty a dále odtéká odpadní štolou do vývaru. Bezpečnostní přeliv může při maximální hladině převést celkový průtok cca 20,5 m³/s.

Základní údaje:

Nádrž:VD Nová Říše
Tok:Řečice, km 5,00
Správce:Povodí Moravy
Závod:závod Dyje
Účel:zajištění MQ, vodárenský odběr
Uvedení do provozu:1985

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Stálé nadržení:0,303 mil. m³
Hladina stálého nadržení:545,30 m n.m.
Zásobní prostor:2,237 mil. m³
Hladina zásobního prostoru:554,60 m n.m.
Prostor retenční neovladatelný:0,550 mil. m³
Hladina retenčního neovladatelného prostoru:555,60 m n.m.
Celkový objem:3,090 mil. m³

Hráz:

Typ hráze:kamenohlinitá sypaná
Těsnění:střední hlinité těsnění
Kóta koruny:556,40 m n.m.
Šířka koruny:5,00 m
Délka hráze v koruně:226,0 m
Výška hráze nade dnem:19,90 m

Spodní výpusti:

Počet x průměr:2 × 400  mm
Provozní uzávěr:třmenové šoupátko
Kapacita při max. hladině:1 × 2,0; 1 × 1,9  m³/s

Asanační výpusti:

Počet x průměr:1 × 150  mm
Kapacita při max. zás. hladině:0,26  m³/s

Bezpečnostní přeliv:

Typ bezpečnostního přelivu:šachtový, nehrazený
Počet polí x délka přelivu:2 × 5  m
Kóta přelivu:554,6  m n.m.
Kapacita při max. hladině:20,5  m³/s

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-14-01-030 
Plocha povodí:21,31 km²
Průměrný dlouhodobý roční průtok:0,105 m³/s
Q100 :20,000 m³/s
Q355d:0,011 m³/s

Účinek nádrže:

Neškodný odtok:2,200 m³/s
Minimální odtok:0,010 m³/s

Poloha:

Kraj:Vysočina
Okres:Jihlava
Obec s rozš. působností:Telč
Obec:Nová Říše
Katastr. území:Nová Říše

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Naposledy aktualizováno:2/2017