PPO Olomouc

Ochrana Olomouce před povodněmi je tématem, které zajímá bez rozdílu asi všechny Olomoučany. Informace o tom, kdy bude město ochráněno v maximální míře, co všechno obnáší stavba jednotlivých fází projektu a jak se realizace protipovodňové ochrany dotkne obyvatel Olomouce, naleznete na 

webu PPO Olomouc.

Aktuální informace

4. 4. 2019

Stavba II. B etapy protipovodňové ochrany v Olomouci má za sebou první rok. Přes velmi složité podmínky v centru historického města se díky nasazení všech zúčastněných daří vše zvládat bez zásadních dopadů na harmonogram stavby. Na ulici Komenského probíhá výstavba nového mostu, pilotová stěna na pravém břehu je hotová.

Že stavební práce probíhají bez komplikací a dle harmonogramu, se dnes, ve čtvrtek ráno, přišli na staveniště přesvědčit zástupci radnice v čele s primátorem Miroslavem Žbánkem. Generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák společně s investičním ředitelem Tomášem Bělaškou provedli zástupce Olomouce celou stavbou a seznámili je s dosavadním průběhem výstavby II. B etapy ochrany Olomouce před povodněmi. 

Dvanáct měsíců trvají intenzivní práce na stavbě, která má ochránit 20 tisíc obyvatel Olomouce až před 380letou povodní. Za tuto dobu se podařilo na protipovodňové ochraně, která má celkem trvat 4 roky a stát více než 700 mil. Kč, provést práce v hodnotě 200 mil. Kč. „V současnosti máme hotovou prakticky polovinu z celkem 800 vrtaných pilot. Při demolici starého mostu na ulici Komenského jsme odstranili 9 300 tun suti, v současnosti už máme hotové hlubinné pilotové základy, mostní pobřežní opěry a mostní podpěry, na které jsme použili 285 kubíků betonu a 64 tun výztuže,“ představil dosavadní průběh investiční ředitel Tomáš Bělaška z Povodí Moravy, s. p. 

Velkou část stavebních prací tvoří přeložky inženýrských sítí a množství práce probíhá i pod zemí. Intenzivně se pracuje i za mostem na ulici Masarykova až k mostu Wittgensteinova a na pravém břehu až po soutok s Mlýnským potokem. Samotné zemní práce, kam patří svahování břehů a hrází, rozšiřování a snižování berem a prohrábky koryta, znamenalo přemístit materiál v objemu přibližně 76 tis. m³. Současně s tím proběhly na kanalizaci v blízkosti nového mostu Komenského výkopy šesti velkých šachet a dvou odlehčovacích komor. „Přeložky inženýrských sítí si vyžádaly přeložení více než jednoho kilometru potrubí a tří kilometrů kabelů. Do současnosti už proběhla dokonce kolaudace 4 stavebních objektů. Za jediný rok jsme postavili protipovodňové a opěrné stěny z více než 1 000 kubíků betonu a přibližně 70 tun výztuže,“ vypočítal Bělaška. 

22. 3. 2019

Při výstavbě protipovodňové ochrany Olomouce zvolí Povodí Moravy, s. p. nový postup prací. Změna bude spočívat v provedení menšího množství pilot, což povede k menšímu množství vrtů a zkrácení celkové doby práce vrtné soupravy. Nový postup bude šetrnější k okolním domům a širší průměr pilot lépe stabilizuje okolní domy a celé nábřeží. 

Změna stavby spočívá ve snížení počtu vrtaných pilot a současně s tím dojde ke zvětšení průměru a v úpravě délek některých pilot. Žádost o změnu stavby podalo Povodí Moravy s. p. už v loňském roce. „Touto změnou dosáhneme nejen vyšší úrovně zabezpečení nové konstrukce nábřežních zdí, ale především minimalizujeme možnost vlivu stavby na nábřežní domy i okolní komunikace. Namísto původně plánovaných 1100 dojde k vyvrtání asi 800 pilot. Ty ovšem budou mít větší průměr. Místo 600 mm budou mít nové piloty průměr od 900 do 1200 mm,“ popisuje investiční ředitel Tomáš Bělaška z Povodí Moravy, s. p. 

Z hlediska možného vlivu stavby na okolí tak dojde k výraznému snížení množství vrtů, změna průměru přitom nezpůsobuje větší hluk či vibrace. Celá stavba je i nadále velmi pečlivě monitorována. Povodí Moravy, s. p. nechalo nad rámec zákonem stanovených požadavků zpracovat znalecký posudek, který potvrzuje, že vliv provádění pilotové stěny nemá negativní vliv na stavby a domy v blízkosti probíhající stavby. „Vycházíme vstříc obyvatelům i nad rámec běžných postupů. Nechali jsme zpracovat nejen několik nezávislých odborných posudků, průzkumů a posouzení, ale v místě stavby probíhá nepřetržitý geotechnický monitoring. Statiku budov 24 hodin denně sledují stovky terčů, deformetrů a měřících destiček, které měří stav trhlin, náklony i vibrace. Dosavadní měření nezaznamenala žádný negativní vliv probíhající stavby na bezpečnost obyvatel, žijících v blízkosti staveniště, ani na jejich majetek,“ popisuje přísný monitorovací systém Bělaška. Množství a intenzita geotechnického monitoringu dělá ze stavby protipovodňové ochrany jedno z nejpřísněji střežených míst v zemi. Samotný monitoring navíc bude probíhat ještě 3 roky po dokončení PPO. 

Bezpečnost, šetrnost i vyšší stabilitu tohoto řešení pilotové stěny prokázalo využití stejného postupu při vrtání pilot na pravém břehu, na kterém stavaři piloty s větším průměrem již dokončili. Během provádění těchto vrtů byl ve zvýšeném režimu monitorován vliv prací na okolní nemovitosti, přičemž nebyl zaznamenán žádný negativní vliv na okolní zástavbu. Nyní stavební úřad povolil změnu průměru pilot i pro levý břeh, což umožní dokončit zbývajících 400 pilot.

Zástupci Povodí Moravy, s. p. teď věří, že změnu stavby, která vychází vstříc zájmům obyvatel v okolí stavby, nebude nikdo napadat. Mohlo by tak dojít k narušení harmonogramu prací a prodloužení výstavby ochrany města před povodněmi. Například v minulosti čtyři obyvatelé nábřeží obvinili Povodí Moravy, s. p. z nedodržení projektové dokumentace a věc ohlásili přímo na Policii. Ta na základě vyšetřování nakonec konstatovala, že investor i zhotovitelé dodrželi všechny podmínky provádění stavby podle projektové dokumentace a že podnikli všechny kroky, aby předešli možnému nebezpečnému vlivu stavby na okolní zástavbu. 

15. 2. 2019

Výstavba ochrany Olomouce před povodněmi, přestože se jedná o velmi technicky složitou a organizačně náročnou stavbu, probíhá bez vážnějších komplikací. Po demolici původního mostu na ulici Komenského pokračuje stavba mostu nového. Současně s tím stavaři provádějí vrtané piloty nábřežních zdí na pravém břehu, provádějí přeložku sběrače, staví opěrné zídky i jílocementové stěny.

Na ulici Komenského se už rýsuje spodní stavba nového mostu. Na pravém břehu dochází k betonáži základu a armování, na levém břehu dělníci armují jednu z mostních opěr. „V letošním roce se nám v místech, kde povedou zdi nového nábřeží, podařilo provést skoro 80 nových pilot. Na obou březích byly dokončeny veškeré piloty pro hlubinné založení mostu Komenského. Současně s tím probíhají náročné práce při překládání sběrače, hloubení a pažení šachet a pokládání potrubí na levém břehu. Důlní ražba kanalizačního sběrače, která patří mezi unikátní a šetrné stavební postupy použité na stavbě, je prováděna ručně bez použití těžké mechanizace, aby v blízkosti domů nedocházelo k otřesům,“ popisuje průběh prací generální ředitel povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Hlavní stavební práce na mostu v ulici Komenského by tak měly být hotové v původně avizovaném termínu, tedy na podzim 2019. Budoucí podoba protipovodňové ochrany se rýsuje ale i níže po toku. „Na nově vzniklé opěrné zídky v blízkosti vysokoškolských kolejí jsme jenom v letošním roce použili 240 m3 železobetonu, jílocementové stěny pod zdmi u Envelopy se od konce prosince rozrostly o 400 m2,“ vyjmenovává jednotlivé prvky rostoucí stavby Gargulák.

Výstavba protipovodňových opatření na řece Moravě v centru Olomouce je v klíčové fázi. Na podzim ji zdržel archeologický průzkum, který si vyžádal dvouměsíční pozastavení části stavebních prací u mostu Komenského. Výstavba rozšiřování koryta Moravy a hrází mimo zástavbu naopak pokračovala podle plánu. Celkový harmonogram v tuto chvíli běží bez zásadních prodlev.

14. 12. 2018

Povodí Moravy, s. p. představilo obyvatelům Olomouce aktuální vývoj při výstavbě protipovodňové ochrany (PPO) města. V aule pedagogické fakulty odpovídali zástupci města i státního podniku na dotazy, týkající se stavby. Na dvouhodinové informační setkání dorazilo několik desítek obyvatel.

Informační setkání, kterého se zúčastnil primátor Olomouce Miroslav Žbánek, generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák a další zástupci města, investora a zhotovitele, se uskutečnilo v úterý 11. 12. Zástupci města i Povodí Moravy, s. p. na něm informovali obyvatele Olomouce nejen o současné situaci, zabezpečení budov a harmonogramu výstavby, ale také o významu probíhající 2. B etapy pro komplex PPO Olomouce a o některých komplikacích, které stavbu provázejí. Setkání s lidmi žijícími v okolí Moravy svolal primátor Žbánek, který chce podobná setkání iniciovat pravidelně tak, aby měli obyvatelé Olomouce potřebné informace o stavbě.

„V tuto chvíli probíhá pro obyvatele, kteří žijí v blízkosti stavby, nepříjemná fáze, kdy je vše rozbagrované a všude je bláto. V průběhu příštího roku se situace začne lepšit, začne se rýsovat podoba nábřeží a dokončí se most na ulici Komenského. V dlouhodobější perspektivě je třeba navíc počítat s tím, že poroste hodnota všech domů, které jsou nyní stavbou dotčeny, protože budou nejen chráněny před povodněmi, ale budou ležet ve velmi atraktivní lokalitě na jednom z nejkrásnějších nábřeží v republice,“ vysvětlil Václav Gargulák.

Od počátku stavby dělníci udělali o více než 30 mil. Kč prací více, než s čím počítal původní plán. Práce na řadě objektů tedy probíhají rychleji, než bylo v původně v plánu. Za posledních devět měsíců došlo k umístění 250 pilot, odvezeno bylo více než 58 tis. m³zeminy, provedeno bylo 3063 m2 těsnících stěn a 750 m2 štětových stěn. Zatímco původní plán investic předpokládal do konce roku 2018 s částkou 125 mil. Kč, ve skutečnosti byly učiněny práce do listopadu 2018 v hodnotě 157 mil. Kč.

Obyvatele Olomouce zajímalo především zabezpečení domů. K tomu nechalo Povodí Moravy, s. p. učinit nejen několik odborných posudků, průzkumů a posouzení, ale v místě stavby probíhá nepřetržitý geotechnický monitoring. Statiku budov 24 hodin denně sledují stovky terčů, deformetrů a měřících destiček, které měří stav trhlin, náklony i vibrace. Dosavadní měření nezaznamenala žádný negativní vliv probíhající stavby na bezpečnost obyvatel, žijících v blízkosti staveniště, ani jejich majetku. Samotný monitoring navíc bude probíhat ještě 3 roky po dokončení PPO.

Veřejné informační schůzce předcházela prohlídka stavby PPO. Primátor společně s dalšími zástupci Olomouce, Povodí Moravy, s. p. a zhotovitele zkontroloval průběh stavby a nechal se informovat o průběhu prací. Přestože kvůli archeologickým nálezům na místě staveniště a komplikacím s neexistující projektovou dokumentací k původnímu mostu na ulici Komenského dochází k dílčím zpožděním, daří se zatím harmonogram plnit.

10. 12. 2018

Jakoukoliv stavbu prováděnou v centru historického města doprovází komplikace, kvůli kterým se řada věcí musí řešit operativně. V případě výstavby protipovodňové ochramy Olomouce se to týkalo například umístění inženýrských sítí, které na několika místech vedly jinou trasou, než udávala dokumentace a podklady od jejich správců. Projektová dokumentace mostu Komenského se nedochovala, proto nebyl jasný způsob jeho založení. Projektant tedy mohl vycházet pouze z odborného odhadu. Skutečný způsob založení byl tedy zjištěn až po provedení demolice základů a jejich odkopání. Současně byly při této činnosti objeveny základy ještě staršího mostu, které byly předmětem archeologického průzkumu, takže k dokončení zemních prací došlo později. Poloha starých dřevěných pilot bouraného mostu bohužel na několika místech koliduje s novými základy, což je komplikace při vrtání nových železobetonových pilot. V blízkosti mostu byla rovněž nalezena vybetonovaná několik desítek centimetrů tlustá deska, která nebyla uvedena v žádných historických dokumentech ani o ní nikdo nevěděl.

Je potřeba najít řešení tak, aby mohly práce dále pokračovat. V současnosti probíhá odstraňování těchto pilotů s pomocí vrtacího stroje.

V tuto chvíli zatím vše nasvědčuje tomu, že se Povodí Moravy, s. p. tuto komplikaci podaří vyřešit, aniž by musel měnit plánovaný postup. Harmonogram tak v tuto chvíli není třeba měnit.

27. 11. 2018

V úseku od soutoku s Bystřicí po most na ulici Wittgensteinova se už rýsuje budoucáí podoba koryta řeky Moravy. V tomto úseku je již znatelný budoucí tvar břehu a začínají se rýsovat budoucí bermy s pásy, na nichž bude zpevněn povrch pro pěší i cyklisty.

V ulici Blahoslavova dále pokračuje vrtání pilot, v současnosti tyto práce pokračují proti proudu na pravém břehu v ulici Blahoslavova v úseku mezi mosty na Masarykově třídě a ulicí Komenského. Pravý břeh bude v tomto úseku rozšířený o přibližně 10 m a vznikne náplavka. Za mostem na Masarykově třídě vznikne berma, které bude uzpůsobená rovněž pro pohyb pěších a cyklistů. V ulici Blahoslavova stále probíhají práce s pomocí mechanizace, hlavní technika se přesunula mezi mosty na Masarykově třídě a ulici Komenského. Od počátku stavby probíhá na nábřežních nemovitostech geotechnický monitoring, který je průběžně vyhodnocován. Monitoring je stále prováděn a vyhodnocován, Doposud nebyly zjištěny žádné problémy ani zvýšené hodnoty, které by indikovaly nežádoucí pohyby či otřesy.

6. 11. 2018

Média informují o trestním oznámení, které na Povodí Moravy, s. p. bylo podáno v souvislosti se stavbou protipovodňové ochrany v Olomouci. Stavba protipovodňové ochrany v Olomouci od svého počátku pravidelně podléhá velmi přísné kontrole všech kompetentních orgánů. Z jejich strany v tomto ohledu nebylo shledáno žádné pochybení. Podané trestní oznámení Povodí Moravy, s. p. vnímá jako snahu o obstrukci probíhající stavby a šikanózní krok. Ze strany Povodí Moravy, s. p. i ze strany zhotovitele stavby byla učiněna celá řada monitorovacích i zajišťovacích opatření a to po pečlivém průzkumu a statických propočtech, současně je celá realizace stavby detailně monitorována, zjištěné údaje jsou pravidelně vyhodnocovány a zohledňovány. S policií spolupracujeme a věříme, že v rámci podaného trestního oznámení bude učiněný stejný závěr, jako v rámci kontrol ze strany stavebního úřadu, tedy že stavba probíhá v souladu s platným stavebním povolením.

PPO Olomouc

Po katastrofální povodni v roce 1997 bylo v následujících letech nejprve nutné vypořádat se s následky, které velká voda způsobila a ihned poté navázat budováním nových protipovodňových staveb. Jako nejúčinnější opatření je považována prevence, tedy budování vhodných protipovodňových opatření.

Realizace protipovodňových opatření probíhá a bude dále probíhat v několika fázích. Důvodem je rozsah a složitost opatření, návaznost na financování, majetkoprávní vypořádání atd. V letech 2006 – 2007 byla proto realizována I. etapa, která řešila zkapacitnění Moravy v lokalitě jezu Olomouc vybudováním obtokového kanálu. V letech 2012 a 2013 na ni navázala etapa II. A. V rámci ní došlo k výstavbě protipovodňových opatření na úseku dlouhém 1,4 km od mostu v ulici Velkomoravská až po železniční most na Nových Sadech.

V současné době probíhá II. B etapa.

V roce 2015 proběhla příprava pro tuto etapu. V lednu 2016 Povodí Moravy odeslalo zadávací dokumentaci na Ministerstvo zemědělství ke schválení. Po odsouhlasení zadávací dokumentace Povodí Moravy požádalo o přidělení dotace. A po vydání rozhodnutí o dotaci Povodí Moravy vybralo v rámci výběrového řízení zhotovitele stavby. 

Hlavní práce na jedné z největších investičních akcí v novodobých dějinách Olomouce odstartovaly 3. dubna. Práce začaly stavbou provizorní lávky pro pěší i cyklisty a přeložením inženýrských sítí. Lávka se nachází ve vzdálenosti přibližně 20 metrů od mostu Komenského. Od července pak došlo k úplnému uzavření mostu Komenského, které potrvá patnáct měsíců. Uzavírka s sebou přinese dopravní omezení i snížení počtu parkovacích míst v ulicích blízkých stavbě.

Stavba za 730 mil. Kč navazuje na dokončené etapy I. a II. A. Jejím cílem je zvýšení kapacity koryta Moravy v centrální části města na úroveň 650 m³/s, bude chráněno 20 tisíc obyvatel a majetek v hodnotě 3 mld. Kč. Dobu trvání stavby se podařilo zkrátit z původních 53 na 48 měsíců a úplnou uzávěru mostu Komenského z 20 na 15 měsíců. Po dokončení stavby v Komenského ulici se od jara 2020 uzavře také most na Masarykově třídě. Jeho stavba bude probíhat po půlkách tak, aby byla zachována průjezdnost pro MHD, proto dopravní omezení budou už pouze dílčí.

Po dobu stavebních prací bude veřejnosti k dispozici několik kontaktních pracovníků, jejichž telefonní čísla a e-mailové adresy najdou zájemci na speciální stránce protipovodnovaopatreni.olomouc.eu. Kontaktní osobou pro komunikaci zhotovitele stavby s veřejností k řešení operativních a provozních otázek v okolí staveniště je Martina Hanáková, ppo@silnicegroup.com, 727 837 957. Zveřejněna budou i telefonní čísla, na nichž se od dispečerů Dopravního podniku města Olomouce dozví cestující o aktuálních trasách linek a případných změnách v olomoucké MHD. 

Ucelenou ochranu intravilánu v centru Olomouce uzavře III. etapa, která naváže na II. etapu nad ulicí Komenského. Na levém břehu se počítá s využitím místních možností rozšířit koryto o bermu s odsunutou hrází. Ústí Trusovky se přeloží proti proudu toku a povede podél ní levobřežní hráz až ke konci inundace Moravy. Tím se uzavře ochrana města na levém břehu. Pravobřežní hráz na konci zástavby v Hejčíně odbočí a bude ukončena v Řepčíně za Střední Moravou. Součástí III. etapy jsou i návrhy opatření proti vzdutí povodňových průtoků na Střední Moravě.

Povodeň v červenci 1997 překonala v Olomouci všechny známé historické povodně a kulminace v Olomouci dosáhla průtoku 784 m³/s což cca odpovídá 500-leté povodni. Budovaná protipovodňová ochrana města je na průtok 650 m³/s což odpovídá cca 380-leté povodni. Tzv. 100-letá povodeň odpovídá průtoku v Olomouci cca 551 m³/s.

 

publikováno 10. května 2016, 13:48aktualizováno 30. května 2019, 12:50 štítky: PPO Olomouc,