Plumlov: Kompletní informace o revitalizaci a opravě vodního díla

Cílem tohoto projektu je revitalizace několika nádrží v blízkosti Plumlova na řece Hloučele. V celém jejím povodí vedla v posledních desetiletích zemědělská činnost spolu s nevyhovující likvidací odpadních vod ke zvýšenému přísunu živin do vody a jeho ukládání do sedimentů na dně Plumlovské nádrže. Tato takzvaná eutrofizace způsobila v létě masivní výskyt sinic, což v sezóně prakticky znemožňovalo rekreační využití této oblíbené lokality.

V roce 2008 zahájilo Povodí Moravy, s. p. přípravu projektu Čištění vodního díla Plumlov. Spolu s dalším chystaným souborem opatření v povodí má naplnit cíle projektu „Čistá Hloučela a vodní nádrž Plumlov“. Po předchozím snížení hladiny a obnažení co největší plochy dna se odtěží sedimenty, které obsahují živiny pro přemnožené sinice. Nikdo přitom nedocílí, aby tyto jedny z nejstarších organismů na světě definitivně zmizely. Lze však splnit hygienické požadavky na vodu pro koupání.

Bez spolupráce místních obyvatela obcí projekt nepřežije

Stav na zdejších vodních plochách však nelze trvale zlepšit, dokud neklesne znečištění, přicházející do nádrže z celého povodí. Proto je nezbytně nutné zajistit u všech obcí nad nádrží důsledné čištění odpadních vod, doplněnéodbouráváním fosforu. Napojení na čistírnu odpadních vod je přitom potřebné i u zbývajících částí Plumlova, které dosud vlastní kanalizaci nemají.

Odstraňování sedimentu z vodního díla Plumlov bylo zahájeno dne 30. listopadu2010 apodle upravovaného harmonogramu kvůli neúnosnému podloží pro těžkou techniku má skončit v roce 2011. Akci předcházel několikerý záchranný transfer ryb a vodních živočichů na náhradní lokality.

Zvolený postup na Plumlovské nádrži doporučili i přední experti z Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny Botanického ústavu Akademie věd ČR. Na zkoumaných sedimentech je podle nich patrný pozitivní vliv letnění, proschnutí a promrznutí. Proces okysličení sedimentů byl přitom v řadě míst hloubkový. V hloubce 60 až 80 centimetrůje sediment natolik zoxidovaný, že dříve dominantní sinice rodu Microcystis se zde prakticky nevyskytují. Nezávislý průzkum kvality zbylých sedimentů konstatoval, že jsou dobře proschlé, vymrzlé a mineralizované. Nejvíce bohatou koncentraci živin pro sinice vykázaly sedimenty do hloubky30 centimetrů. 

Odborníci na problematiku odstraňování sedimentů z vodních nádrží a tlumení výskytu sinic ve vodě několikrát zdůrazňovali, že čištění Plumlovské nádrže musí souběžně doplnit i stejná akce na výše položeném Podhradském rybníce. Kvalita vody v něm se totiž velmi výrazně podepisuje na kvalitě vody v nádrži Plumlov. Zde je v plánu odtěžit z více než14 hektarů plochy zhruba59.000 metrů krychlových sedimentů a hloubky 0,4 až0,5 metru.

Začalo to Bidelcem, pokračovalo Podhradským rybníkem a skončí opravou hráze 

Již v roce 2010 odstranili pracovníci Povodí Moravy sedimenty z rybníka Bidelec, který je v kaskádě nejvýše. Opravou zde prošla i technologie, opevnění, loviště, kádiště a sjezd pro mechanizaci.

Správce díla, Povodí Moravy s.p., využil také jedinečné možnosti, kdy je nádrž vypuštěná, k tomu, aby mohlo opravit hráz z roku 1936. Půjde o první takto zásadní opravu v Česku. Práce potrvají do roku 2012 azahrnou nové opěrné zdi u vypouštěcí věže, silnici v koruně, osvětlení, zábradlí i přemostění přes bezpečnostní přeliv. Nebude chybět i zařízení technicko-bezpečnostního dohledu. Cílem je zvýšit bezpečnost hráze natolik, aby další nákladné opravy vodního díla nebyly nejméně příštích 50 let nutné. S opětovným napuštěním nádrže a také se zahájením plnohodnotné rekreační sezóny se počítá v roce 2013.

Všichni zúčastnění si uvědomují, že tento komplex několika staveb dočasně zhoršuje životní prostředí v jejich okolí a ovlivňuje podnikatelskou činnost.

Investor i zhotovitel proto děkují všem za trpělivost, se kterou k celé akci přistupují. Výsledkem totiž bude čistá voda a Plumlovská nádrž se tak stane opět nádherným místem pro rekreaci, která poslouží k dalšímu rozvoji zdejšího regionu.

VIDEO Z TĚŽBY SEDIMENTŮ

Základní fakta o těžbě sedimentů na vodním díle Plumlov

 • Cílem je zlepšení kvality vody v nádrži a obnovení její retenční schopnosti
 • Přehrada se začala postupně upouštět od září roku 2009, nejnižší kóta květen 2010
 • Záchranný transfer ryb zahájen v dubnu2010 adefinitivně ukončen v srpnu 2011
 • Těžba sedimentů byla zahájena 30. listopadu 2010
 • Z přehrady má být odtěženo kolem 204 tisíc m3 sedimentů
 • Minimální odtěžená vrstva sedimentů 0,3 až0,5 metru
 • Termín dokončení veškerých prací na vodním díle je konec roku 2012
 • Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
 • Zhotovitel: sdružení Strabag – Kavyl –Plumlov

Historie a charakteristika vodního díla Plumlov

 • Plumlovská nádrž patří k nejstarším v celém povodí řeky Moravy
 • Do trvalého provozu byla oficiálně uvedena v roce 1936
 • Hlavním účelem je ochrana před povodněmi, zajištění minimálního průtoku na řece Hloučele, rekreační využití, rybářství a výroba elektřiny z malé vodní elektrárny
 • Celkový objem je téměř 5,6 milionu m3 vody při zatopené ploše 68 hektarů
 • Výška hráze nad terénem je17 metrů, délka hráze v koruně 465 metrů, šířka 6 metrů
 • Hráz sypaná zemní s jílovým návodním těsněním, kóta koruny 278,56 mn.m.
 • Výpustné zařízení tvoří dvě potrubí profilu 1200 mm, ovládaná stavidly a šoupátky
 • Plocha povodí je 118,5 km2, dlouhodobý průměrný průtok 0,58 m³
 • V roce 1997 instalována u spodních výpustí malá vodní elektrárna s turbínou typu Banki s výkonem až 31 kW a hltností až 528 l/s
publikováno 4. ledna 2012, 15:37aktualizováno 13. ledna 2012, 07:38 štítky: vodní dílo Plumlov, Plumlov, čištění vodní nádrže, revitalizace, sedimenty, retence, sinice, Podhradský rybník, mokřad, Bidelec, Hloučela,