Souhrnné informace o průběhu prací na vodním díle Luhačovice

Předmětná akce je realizována v rámci programu Ministerstva Zemědělství 129 170 „Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl“. Opatření je realizováno za účelem zlepšení kvality vody v nádrži. Důvodem snížení hladiny je obnažení co největší plochy dna a umožnění tak odtěžení sedimentů obsahujících živiny pro přemnožené sinice.

Harmonogram

» V roce 2008 byla zahájena příprava projektu.

» V březnu roku 2009 byla společností VEGI, s.r.o. připravena projektová dokumentace a stanoveno množství vytěženého sedimentu (234 000 m³ sedimentu).

» V termínu od října roku 2008 do dubna 2009 bylo provedeno biologické posouzení Ústavem biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Jednalo se o tzv. ichtyologický monitoring nádrže.

» Žádost o účast státního rozpočtu na financování akce v rámci programu 129 170 „Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl“ byla podána 29. dubna 2009 na MZe ČR .

» 14. srpna 2009 byla vydána vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělskou půdu, která:

- určila maximální vrstvu aplikace sedimentů na pozemky zemědělského půdního fondu (ZPF) – max. 10 cm => zhruba ztrojnásobila požadavky na potřebnou plochu pozemků ZPF oproti PD

- určila nové parametry laboratorních analýz sedimentů atd. => nové vzorkování

» Povodí Moravy, s. p. dne 10. prosince 2009 obdrželo souhlas MZe ČR se zadáním realizace akce.

» Zadávací podmínky soutěže byly zveřejněny 13. dubna 2010 na portálu Centrální adresa (www.centralniadresa.cz).

» Rozhodnutí o výsledku soutěže bylo vydáno 19. května 2010. Zhotovitelem se stala společnost OHL ŽS, a. s.

» Smlouva se zhotovitelem byla podepsána 9. července 2010.

» Od 20. září – 15. října 2010 bylo zahájeno vypouštění nádrže. Během vypouštění proběhl záchranný transfer živočichů (např. velevrub nadmutý – 820 ks, škeble říční – 165 ks).

» Od 11.- 20. října 2010 proběhl záchranný transfer ryb. Celkem bylo uloveno 26 670 kg ryb.

» Povodí Moravy, s. p. dne 16. listopadu 2010 obdrželo rozhodnutí o účasti rozpočtu ČR na připravované akci.

» Odstraňování sedimentu bylo zahájeno 18. listopadu 2010.

» Setkání zástupců Povodí Moravy, s. p. se starosty dotčených obcí a zástupců dotčených orgánů státní správy o průběhu realizace akce proběhlo 20. ledna 2011.

» Náklady na akce dle SOD jsou 104 558 992,- Kč bez DPH.

Vypouštění

Postupné snižování hladiny z vodního díla Luhačovice bylo zahájeno 20. září 2010. Hladina vody byla snižována v souladu se schváleným manipulačním řádem, nedošlo tak k výraznému ovlivnění míst pod vodním dílem zvýšeným průtokem.

Manipulace byla v souladu se schváleným prozatímním manipulačním řádem a dodatkem č.1 k němu. Vypouštění bylo přizpůsobováno aktuální klimatické a hydrologické situaci, potřebám záchranného transferu ryb, ostatních živočichů a technicko-bezpečnostního dohledu apod.

Záchranný transfer ryb

Dne 20. října byl záchranný transfer ryb z vodního díla Luhačovice ukončen. V první fázi probíhal odlov ryb ze dvou šestimetrových lodí pomocí dvou hlubinných agregátů v prostoru stálého nadržení nádrže. Po odlovení významného podílu obsádky, zejména velkých ryb (např. tolstolobici), byla zbylá část obsádky vypuštěna spodní výpustí do vývaru pod hrází. Zde, za průběžného snižování hladiny odlov pokračoval.

Během záchranného transferu bylo uloveno:

Bílá ryba – z 90% cejn velký o Ø 0,15 kg, celkem 11 830 kg (z toho 450 kg úhyn)

Tolstolobik bílý a pestrý o Ø 11 kg, celkem 10 490 kg (z toho 405 kg úhyn)

Kapr byl rozdělen do tří kategorií:

do 4 kg – celkem 934 kg

4 – 7 kg – celkem 400 kg

nad 7 kg – celkem 967,5 kg (105 kusů o Ø 9,2 kg, největší kus vážil 13,5 kg)

Sumec – celkem 891 kg, z toho dva kusy měřili nad 200 cm – 64 kg a 65 kg, několik kusů po 20 – 25 kg, jinak o Ø 8 kg

Uloveni byli dva kusy albínů po 70 cm

Candát byl rozdělen do dvou kategorií:

do 70 cm – celkem 349,5 kg o Ø 1 kg (z toho 93 kg úhyn)

nad 70 cm – celkem 100 kg o Ø 4 kg (z toho 49 kg úhyn)

Úhoř – celkem 696 kg

Bolen – celkem 68, 5 kg

publikováno 24. února 2011, 10:17aktualizováno 27. prosince 2011, 16:16 štítky: vodní dílo Luhačovice, přehrada Luhačovice, čištění vodní nádrže, revitalizace, sedimenty, retence, sinice,