Plány pro zvládání povodňových rizik III. 2027-2033 

Oznámení zveřejnění aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik 

 O Z N Á M E N Í

Podle § 25 odst. 1, písm. a) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňuje uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám: 

  • aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem 

V souladu s ustanovením § 20 vyhlášky č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, v platném znění, se zpřístupňuje aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem od 26. června 2023 po dobu 30 dnů (do 26. července 2023)  k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, v elektronické podobě na jejich internetových stránkách.

Výsledky aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik jsou dostupné elektronicky: 

Na úředních deskách ministerstev: 

na úředních deskách krajských úřadů: 

na webových stránkách správců povodí: 

Připomínky k aktualizaci předběžného vyhodnocení povodňových rizik je možno podávat do 26. července 2023.

­ v písemné podobě na adresu:

Ministerstvo životního prostředí

Odbor ochrany vod

Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10 - Vršovice

­ v elektronické podobě na e-mail: pzpr3@mzp.cz

Připomínky musí být označeny názvem „Aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem“ a musí obsahovat jméno a příjmení a adresu místa pobytu u fyzické osoby, případně obchodní firmu nebo název a sídlo u právnické osoby. 

Souhrn vymezených oblastí s významným povodňovým rizikem (OsVPR) pro 3. cyklus plánování (2023)

publikováno 15. června 2017, 12:00aktualizováno 15. března 2024, 13:22