Povodí Moravy, s.p. dokončilo stavebně-technickou část projektu „Přírodě blízká PPO v soutokové oblasti Moravy a Dyje“

Ve druhé polovině měsíce října se stala Břeclav místem setkání partnerů projektu s názvem „Přírodě blízká protipovodňová opatření v soutokové oblasti Moravy a Dyje“. Účelem rozsáhlého projektu bylo kromě optimalizace řízení poldru Soutok při povodňových situacích také vyrovnání a zpevnění levobřežních hrází řeky Dyje pod Břeclaví a příprava studie revitalizace řeky Dyje v úseku od Břeclavi po soutok s Moravou.

BŘECLAV – Ve dnech 17. a 18. října se v Břeclavi setkali partneři mezinárodního projektu „Přírodě blízká protipovodňová opatření v soutokové oblasti Moravy a Dyje“. Projekt vznikl v rámci programu „Evropská územní spolupráce (EÚS) Rakousko – Česká republika 2007–2013“, jehož smyslem je podpora udržitelné přeshraniční součinnosti v programovém území. Program má svou podstatou napomoci k silnější integraci příhraničních regionů. Samotný projekt postavený na myšlence k přírodě šetrných zásahů do krajiny, je ve své celkové částce 2 674 265 € financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, ze státního rozpočtu České republiky a z prostředků jednotlivých programových partnerů, kterými jsou via donau, Dolnorakouská zemská vláda, Spolkový úřadu pro životní prostředí, Povodí Moravy, s.p.

Hlavním důvodem, který v únoru roku 2011 vedl odborníky k zahájení projektu, byla aktuální potřeba optimalizovat řízení poldru Soutok, který se nachází v soutokové oblasti Moravy a Dyje. Projekt ve svém celku zahrnuje dvě na sebe vzájemně navazující části, studijní a realizační.

Studijní část se skládá ze čtyř opatření. Laserové scanování, letecké snímkování a pozemní geodetické doměření včetně měření profilu dna řeky Moravy povede k vytvoření rozšířené verze digitálního modelu terénu poldru Soutok.Na základě tohoto modelu budou provedeny výpočty a vytvořeny mapy rozlivů a následně vypracován plán optimalizovaných protipovodňových opatření dané oblasti včetně případných změn stávajících manipulačních řádů vodních děl souvisejících s napouštěním nebo vypouštěním poldru Soutok. Garantem těchto aktivit je via donau a Dolnorakouská zemská vláda. Pro hraniční Dyji bude zpracována Studierevitalizace s napojením v současnosti odstavených ramen. Patronem této části projektu je Spolkový úřad pro životní prostředí.

Předmětem letošního říjnového shromáždění projektových partnerů byla především realizační část projektu. Zástupci zainteresovaných stran byli seznámeni s průběhem a výsledky již zrealizovaných opatření. Teoretická část prezentace byla spojená s prohlídkou jednotlivých dokončených stavebních objektů. „Realizační částprojektu zaštítil státní podnik Povodí Moravy. Tato část představovala stavební zásahy vedoucí k bezprostřednímu zlepšení nynějších vodohospodářských poměrů a také celkovému zajištění bezpečnějšího a efektivnějšího využívání poldru Soutok,“ sdělil generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík.

Jmenovitě se jednalo o rekonstrukci stávající čerpací stanice Soutok a následné zprovoznění tří nových stavidel, která umožňují optimálnější manipulovatelnost na poldru a jeho rychlejší vypouštění. Čerpací stanice měla sloužit k přečerpávání vnitřních a povodňových vod odlehčených do poldru Soutok třemi čerpadly typu 600 – AQTV s rozsahem čerpání jednoho čerpadla 0,84 – 1,06 m3/s. Rekonstrukce na stavidlový objekt představovala osazení tří nových pohyblivých stavidel umístěných v místě os původních čerpadel. Stavidlové uzávěry mají shodnou hradící šířku 2,15 m a výšku 3,9 m. Jejich celková kapacita je cca 15,75 m3/s. Za původního stavu bylo možné stavidlem u čerpací stanice na Nové Kyjovce bez čerpání vypouštět průtok max. 39,73 m3/s oproti tomu po rekonstrukci je možné čtyřmi stavidly vypouštět až 55,48 m3/s.

Dále byla provedena sanace asi 16 km korun levobřežních ochranných protipovodňových hrází řeky Dyje. Původní levobřežní hráze Dyje musely být nově geodeticky rozměřeny s osazením výškových značek. Následovalo odstranění travního drnu a dorovnání původního tělesa hráze. Zhutnění pláně pro pokládku zpevnění koruny hráze bylo provázeno měřením únosnosti. Práce pokračovaly pokládkou geotextilie pod štěrkovou vrstvu, která byla položena ve vrstvě 25 cm. V místech, kde nebylo dosaženo požadované únosnosti pláně bylo svrchních 20 cm pláně provápněno. Po provedení namátkových kontrol tloušťky vrstvy štěrku a dořešení detailů byl proveden posyp lomovými výsivkami do 20 kg/mse zakalením povrchu.

Souběžně došlo k odtěžení nánosů z části pravostranné bermy v délce tří kilometrů. Tím se zvýšila kapacita koryta řeky Moravy v úseku pod Lanžhotským mostem. Vhodný materiál získaný odtěžením byl použit na sanaci levobřežních hrází Dyje a ostatní k vybudování dvou azylů pro lesní zvěř tzv. hrůdů v oboře Soutok uvnitř poldru. Vytvořením těchto umělých vyvýšenin, jejichž základ tvoří vykopané pařezy stromů, vzniká předpoklad pro lepší přežití lesní zvěře v době povodní.

Práce na uvedených stavebních objektech byly zahájeny 16. srpna 2012 a probíhaly do 31. ledna 2013. „V této fázi, kdy bylo dokončeno cca 75 % veškerých prací, bylo nutné stavební činnost z důvodu hnízdění ptáků přerušit, a to až do srpna letošního roku“, informoval ředitel závodu Střední Morava (Povodí Moravy, s.p.) Pavel Cenek. Po uplynutí této ochranné lhůty byly práce na stavbě dokončeny. Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR byly na hrázi v omezeném množství opětovně instalovány původní hraniční kameny. Práce byly ukončeny a převzaty 30. září 2013

publikováno 23. října 2013, 07:57aktualizováno 24. října 2013, 08:51 štítky: poldr Soutok, Břeclav, protipovodňová opatření, přírodě blízká protipovodňová opatření, přeshraniční spolupráce,