Zahájení prací na odbahnění Podhradského rybníku

PLUMLOV – Povodí Moravy obdrželo v minulých dnech rozhodnutí Ministerstva zemědělství o poskytnutí dotace na odtěžení sedimentů z Podhradského rybníku. Práce budou zahájeny v týdnu od 25. července 2011. V rámci akce budou provedeny také doplňující práce na zlepšení stavu rybníku.

V minulých dnech obdržel státní podnik Povodí Moravy rozhodnutí Ministerstva zemědělství o poskytnutí dotace na výše uvedenou akci. Po provedení aktuálního zaměření a přípravných pracích tak zhotovitel celé akce, firma D.I.S. Brno, zahájí v týdnu od 25. července 2011 vlastní práce, jejichž cílem bude odtěžit z více než čtrnácti hektarů plochy rybníka celkem 59 000 m3 sedimentů do hloubky 0,4 až 0,5 metru. V rámci akce bude provedena také rekonstrukce výpustného objektu, loviště a kádiště a obnoví se i hlavní a vedlejší odvodňovací příkopy v rybniční zátopě. Celkové náklady díla budou činit 23,1 milionu korun. Vytěžené sedimenty se budou odvážet na lokalitu bývalé skládky města Plumlova.

Po dokončení těžby nánosů naváže revitalizace rybníka, jejímž cílem je odbourání živin na přítoku a zamezení jejich dalšího nadměrného přísunu do nádrže. Celá akce má úzkou souvislost s odstraňováním sedimentů z vodní nádrže Plumlov, neboť voda protékající Podhradským rybníkem se dostává do této vodní nádrže.

Na VD Plumlov dne 19. července 2011 proběhlo jednání zástupců Povodí Moravy, dodavatele stavby a biologického dozoru o dalším postupu při snižování podpovrchových vod z důvodů zajištění únosnosti dna pro techniku, což sníží i hladinu v laguně. Bude upraven odtok z laguny tak, aby mohl proběhnout další záchranný odlov zbylých ryb, který je plánován na 20. července v ranních hodinách. Laguna bude nadále sledována a další postup bude stanoven na základě tohoto sledování a také dle aktuálního vývoje počasí.

publikováno 19. července 2011, 16:18aktualizováno 30. prosince 2011, 16:06 štítky: Podhradský rybník, čištění vodní nádrže, sinice, odtěžení nánosů, Plumlov, Hloučela,